Verksamhetsbidrag

Region Värmland ger årligen bidrag till organisationers allmänna verksamhet inom funktionshinderområdet.

För att kunna söka bidrag ska organisationerna uppfylla följande grundläggande krav:

  • vara länsomfattande och dess riksorganisation ska erhålla statligt anslag för sin centrala verksamhet,
  • i sin grundorganisation bygga på enskilt medlemskap,
  • ge tillträde för alla bosatta i länet som uppfyller stadgans medlems­definition,
  • ha en demokratiskt uppbyggd organisation,
  • ha beslutsformer som ger varje medlem lika stort inflytande på organi­sationens angelägenheter,
  • tillse att funktionshindrade och nära anförvanter har ett avgörande inflytande i organisationen,
  • verka för samhällsförändring som syftar till att skapa en bättre situation för handikappgruppen,
  • kunna dokumentera den intressepolitiska inriktningen genom stadgar och verksamhetsberättelser.

Med länsorganisation jämställs också organisation som omsluter två eller flera län och utgör distrikt av riksorganisation.

Regionen beslutar om bidragen och en grundläggande utgångspunkt är att verksamheten ska verka för att skapa förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt påverkansarbete ska organisationerna förmedla sina kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort och vara ett kom­plement till Region Värmlands verksamhet.

Bidraget ansöks om årligen för kommande år med sista ansökningsdag 15 maj. För mer information om bidrag och ansökningsblankett kontakta Region Värmlands funktionsrättstrateg.