Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2021-06-01

Justerat: 2021-06-08

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-06-09 till och med 2021-07-01. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.