Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnd 2021-06-29 - Direktjusterad paragraf

Justerat: 2021-06-29

Protokollet är anslaget under tiden: 2021-06-30 till och med 2021-07-22. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Direktjusterad paragraf:

§89 Trafikpliktsbeslut båtbuss 

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.