Forskningsfinansiering

Du som vill forska kan söka finansiering via något av våra forskningsanslag.

Ansök om forskningsanslag

Anslagen vänder sig till anställda inom Region Värmland eller de med vårdavtal med regionen. Alla forkningsanslag söks via ansökningsportalen ResearchWeb. För att nå de olika ansökningsformulären måste du först registrera dig där och få ett personkort (följ anvisningarna när du kommer in på sidan).

ResearchWeb

Dessutom finns möjlighet att söka medel via Regionala forskningsrådet

Att söka anslag - tips för en lyckad ansökan

När du söker anslag, läs instruktionerna noggrant och börja tidigt med att fylla i ansökan. Be om synpunkter på ansökan från dina medarbetare, gärna även från statistiker. Om du får avslag på din ansökan, arbeta om och sök igen!
Fler tips för en bra ansökan.

Medel att ansöka om

Projektmedel

Du som söker ska stå som projektledare för det projekt som ansökan gäller. Projektet ska vara förankrat, godkänt och underskrivet av verksamhetschefen. Man kan söka för tid och/eller för att betala för annat som rör det aktuella forskningsprojektet. Anslag kan man få för ett år i taget (det nästkommande) och för max 20 procent av den tid man är verksam. Se även Rutin Forskningsanslag från Centrum för klinisk forskning, CKF. Pdf, 26 kB.

Ansökningstillfälle:
Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Doktorandmedel

När du är doktorand söker du doktorandmedel på CKF. Det behövs medel motsvarande 50 procent av tjänst under 8 år för att bli inskriven som doktorand. Det innebär att du behöver komplettera med medel från din verksamhet eller från extern finansiär. Det rekommenderas att du och din chef kontaktar forskningschefen på CKF för att diskutera planering och avtal med universitet. CKF beviljar upp till 25 procent av heltid. Den individuella studieplanen ska bifogas ansökan.

Ansökningstillfälle:
Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för doktorander Pdf, 561 kB.. Skriv ut och ha som stöd när du fyller i ansökan.

Medel för disputerade

Den som är disputerad kan söka särskilda medel för klinisk forskning och handledning, max 20 procent av heltid. Stöd för enbart handledning beviljas ej.

Ansökningstillfälle:
Varje år 5 juni - 5 september. Beslut tas av Forskningsrådet i början av oktober för nästkommande år.

Särskilda riktlinjer för ansökan om forskningsanslag för disputerade Pdf, 862 kB.. Skriv ut och ha som stöd när du fyller i ansökan.

Samverkan om klinisk förskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland

Samverkan ska stärka den kliniska forskningen inom angelägna forskningsområden för Värmland och att bidra till forskning med hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvård. Satsningen innefattar utlysning av medel för klinisk forskning samt etablering av forum för samverkan. Mer information finns på Karlstads universitets webbplats.

Ansökningstillfälle: 1
Datum meddelas senare

AT/PTP forskningsstöd

Söks för forskningstid om man är AT-läkare eller PTP-psykolog. Detta ger en möjlighet till betald forskningstid som förlänger AT- respektive PTP-tjänstgöringen, men som inte ersätter något obligatoriskt moment som Högskoleverket och Socialstyrelsen kräver. Ansök här. Kan sökas när som helst under året.

Forskar-AT och Forskar-ST

Inom Region Värmland finns möjlighet att söka Forskar-AT respektive Forskar-ST, vilket är ett samarbete med Örebro universitet. För Forskar-AT förlängs AT blocket med 6 forskarmånader som förläggs i två perioder á 3 månader mellan de kliniska placeringarna. Forskar-AT block annonseras i samband med vanliga AT-blocken.

Som Forskar-ST finns möjlighet till 50 procent forskningstid under ST-blocket (ej juni-augusti).

Både för Forskar-AT och ST ska man ha ett intresse av att bli inskriven doktorand på Örebro Universitet. Kontakt tas med forskningschef på CKF.

ALF-medel för doktorander på Örebro universitet och medarbetare inom Region Värmland affilerade/adjungerade till Örebro universitet

Det finns möjlighet att söka ur förordnandeprogram ALF-finansierad forskning vid Örebro universitet. En förutsättning är att projekten definieras som klinisk eller translationell forskning. Utlysningar sker varje halvår. Ansökan görs via researchweb.

Stimulansbidrag - forskningsplan

Detta stimulansbidrag kan du söka om du behöver finansiering för:

 • Tid att skriva en forskningsplan
 • Tid att skriva en ansökan till Etikprövningsmyndigheten
 • Tid att skriva en ansökan om forskningsanslag

Stimulansbidrag söks via ansökningsportalen ResearchWeb
Ansökningar kan göras löpande under året.
Frågor kan ställas till pia.h.lundberg@regionvarmland.se.

Ansökningskriterier:
Du som sökande ska vara anställd i Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Odisputerade forskare som söker stimulansbidrag måste ange sin vetenskapliga handledare.

Stimulansbidrag – vetenskapliga konferenser och kongresser

Genom detta bidrag ansöker du om stimulansbidrag för kostnader i samband med att du presenterar din forskning vid en vetenskaplig konferens/kongress. Stimulansbidrag söks via ansökningsportalen ResearchWeb. Du kan söka ekonomiskt bidrag (kostnader för resa, konferensavgift, och boende) för att presentera din forskning. Du kan ansöka om max 10 000 kronor. Ansökningar kan göras löpande under året. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan konferensen/kongressen.

Ansökningskriterier:
Du som sökande ska vara anställd i Region Värmland eller i verksamhet med avtal med Region Värmland. Odisputerade som söker stimulansbidrag måste ange sin vetenskapliga handledare. Observera att du inte kan söka i efterhand för deltagande vid kongresser.

Frågor kan ställas till 

pia.h.lundberg@regionvarmland.se.
Vid beviljad ansökan skickas kvitton in på utlägg tillsammans med rekvisition. Rekvisitionsblankett erhålls från CKF om ansökan beviljas.

Stimulansbidrag - öppen tillgång (open access, OA)

Genom öppen tillgång blir publikationer tillgängliga för läsaren att ladda ner och dela utan en egen prenumeration på tidskriften.

Sedan 1 januari 2020 ingår finansiering av OA-publicering hos en lång rad tidskrifter helt eller delvis via universitetens nationella förlagsavtal. Som regel krävs anställning vid eller anknytning till (affilieringsavtal) ett universitet för att förlagsavtalen ska kunna tillämpas. Du behöver därför i första hand fråga det universitet som du tillhör vilka möjligheter till publicering via OA som finns. En del universitetsbibliotek har också publiceringsfonder där man kan ansöka om finansiering av författaravgifter i de fall avgiften inte täcks av de övergripande avtalen, men vid till exempel Örebro universitet gäller detta endast anställda och inte affilierade forskare.

Om inte ditt universitets förlagsavtal eller publiceringsfond kan nyttjas går det även att ansöka om finansiering av OA-avgift via Region Värmland. Ansökan rubriceras då som stimulansbidrag. Ansökan kan avse så väl renodlat öppen tidskrift som hybridtidskrift (prenumerationsbaserad där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning från författaren).

Ansökningskriterier (när möjligheten att publicera via förlagsavtal enligt ovan har kontrollerats):

 • Forskningen ska bedrivas inom Region Värmland.
 • Ansökan görs av antingen första- eller sistaförfattaren som ska vara anställd vid Region Värmland (eller ha varit anställd under tiden då forskningen har bedrivits).
 • Ansökan bör skickas till CKFU för bedömning innan manuskriptet sänds till tidskrift.
 • Affilieringsadresser ska anges.
 • Tidskriften ska vara indexerad i Journal Citation Reports.
 • Om tidskriften inte finns med där utan i övriga databaser i Web of Science (WoS) exempelvis Emerging Sources Citation Index, ska motivering lämnas. Titellista i WoS.
 • Publikationen ska registreras i samtliga regionens anställda författares personkort i Researchweb.
 • Anslaget täcker endast kostnader för öppen tillgång, andra kostnader i samband med publicering ersätts inte (exempelvis bilder, grafer).
 • Maxbelopp som kan beviljas är 30 000 kronor.
 • Medel för publicering får inte ha erhållits via annan forskningsfinansiär.

Medel för etikprövning

En etikprövning hos Etikprövningsnämnden kostar från 5 000 kronor. Medel för prövningen kan sökas från CKF. Fyll först i ansökningsformulär hos Etikprövningsmyndigheten (EPM).

Ansökan om medel för att betala din etikprövning ska göras innan ansökan om etikprövningen skickas in. Ansökan om medel görs via Researchweb, "Medel för etikprövning". En kopia av etikprövningsansökan ska bifogas medelsansökan så att CKF:s ledningsgrupp ska läsa den innan du skickar in den. Om etikprövningsansökan godkänns av CKF betalas avgiften för att få den prövad hos EPM.

Regionala forskningsrådet, RFR

Om man ingår i ett projekt där det finns flera samarbetspartners i något/några av följande län inom regionen: Region Västmanland, Region 

Örebro, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Gävleborg, Region Uppsala  - kan man söka forskningsanslag från Regionala forskningsrådet Uppsala - Örebro. Detta görs en gång om året med sista ansökningsdatum 15 september. Beslut fattas i december om fördelning för nästkommande år. För mer information se regionala forskningsrådets webbplats.

ALF-medel för doktorander

Alf-medel riktar sig till doktorander inom Region Värmland med anknytning till Örebro universitet. Ansökningstiden är i augusti och ansökan om medel görs via researchweb.

Minnesfonder för forskning

CKF har hand om tre olika donationsfonder som riktar sig till forskning. Ur dessa kan man söka i mån av att det finns pengar i fonderna och att man uppfyller kriterierna enligt testamentet. Kan sökas när som helst under året.

Ture och  Wera Hemans minnesfond

Anställda vid infektions- och medicinkliniken kan söka, som bedriver eller avser att bedriva forskning inom infektion och medicin.

Karin och Erik Gerdéns minnesfond

All personal på Centralsjukhuset Karlstad kan söka för forskning.

Elin Nilssons minnesfond

Läkare på Centralsjukhuset Karlstad kan söka för forskning inom hjärt- kärlsjukdomar.

Stina och Emil Isakssons forskningsfond

Läkare i Värmland för forskning eller undervisning, främst på cancer samt hjärt- kärlsjukdomar.

Gustav och Maja Johanssons fond

All personal inom Region Värmland, för forskning på diabetes eller andra områden inom endokrinologi. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen