Start / Jobb, utbildning & forskning / Klinisk forskning / Publikationer, avhandlingar och rapporter

Publikationer, avhandlingar och rapporter

Forskare inom Region Värmland publicerar årligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Ibland ger CKF ut forsknings- eller utvecklingsrapporter i serien CAPTO och ACTIO.

Vetenskapliga artiklar

En förteckning av årligen publicerade vetenskapliga artiklar går att läsa i vår verksamhetsberättelse Pdf, 636 kB..

Forskningsrapporter CAPTO

CKF ger ut forskningsrapporter som är resultat av slutförd forskning som har har ett intressant resultat, men som inte alltid publiceras som artikel i en vetenskaplig tidskrift. Serien som de publiceras i kallas för CAPTO-serien (Capto betyder 'söka´ på latin). Rapporterna kan beställas från Centrum för klinisk forskning, så länge vi har dem i lager.

Distriktsläkarens roll i hemsjukvården
I detta arbetes fokus ligger distriktsläkarens hembesök i enskilt boende. Det är den så kallade basala hemsjukvården som behandlas, det vill säga sådan vård som bedrivs i patientens hem av kommun eller primärvård. Avancerad hemsjukvård är mer specialiserad för ett begränsat urval patienter och bedrivs ofta av en sjukhusanknuten organisation, som finns som remissinstans för primärvården
Läs rapporten Distriktsläkarens roll i hemsjukvården. Pdf, 1 MB.


Personalens hållning till oacceptabla känslor och beteenden i möten med vårdtagare
Facklitteratur inom området har mest fokuserat på "positiva" fenomen i relationen mellan vårdtagare och vårdgivare såsom strävan mot omhändertagande, tröst och skydd. Denna rapport behandlar personalens synpunkter på fenomen av mer oacceptabla slag, samt söker de omständigheter vilka kan tänkas utgöra riskfaktorer bakom oetiska handlingar. Läs rapporten Personalens hållning till oacceptabla känslor och beteenden i möten med vårdtagare.
Pdf, 2 MB.

KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa– en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab
Sömnsvårigheter är ett folkhälsoproblem och har stora konsekvenser för både individen och samhället. Att patienter med stressrelaterad ohälsa ofta har problem med sömnen är välkänt, och gruppbehandling med KBT infördes som ett erbjudande för Recure Rehabs patienter. Denna rapport är en utvärdering av de två första sömngrupperna, som genomfördes. Läs rapporten KBT-behandling av sömnstörning vid stressrelaterad ohälsa– en utvärdering av sömngrupp vid Recure Rehab. Pdf, 1 MB.

 

Flickor och pojkar med Aspergers syndrom
En jämförelse mellan en grupp flickor med diagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autism, med en grupp pojkar med samma diagnos. Finns det skillnader i hur funktionshindret yttrar sig hos flickor och pojkar? Hur väl fungerar de frågeformulär som finns utvecklade? Hur vanligt är det med ADHD symtom bland dessa barn och ungdom? Hur är den allmänna psykiska hälsan i denna grupp?

Läs rapporten Flickor och pojkar med Aspbergers syndrom. Pdf, 5 MB.

Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad
Syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka om Taktil Stimulans (TS) kan användas i omvårdnad av psykospatienter, och om patienterna förbättras avseende subjektiv hälsa och psykiatriska symtom av en serie om fem TS sessioner. 

Läs rapporten Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad. Pdf, 2 MB.


Gymnasieflickor med huvudvärk
Skolhälsovården (SHV) möter ofta ungdomar framförallt flickor med långvarig och/eller besvärande huvudvärk (HV). Hur vanligt är och vilka konsekvenser får huvudvärk hos barn och ungdomar och är det ett ökande problem? 

Läs rapporten Gymnasieflickor med huvudvärk. Pdf, 531 kB.


 

Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet
Årligen drabbas 25 000 till 30 000 personer av stroke i Sverige. Sjukdomen är vår tredje största dödsorsak och den vanligaste anledningen till handikapp.  Kartläggningen visar att många av de insjuknade kommer att vara i behov av stora hjälpinsatser och tillsyn dygnet runt.

Läs rapporten Kartläggning av aktivitets- och funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet. Pdf, 2 MB.


Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser
Ola Lindgren, psykolog och psykoterapeut. 
Rapporten Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser, är en pilotstudie som tar upp och undersöker förhållandet mellan det personliga och det professionella i psykoterapeuters privata liv och arbete.

Läs rapporten Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser. Pdf, 780 kB.


Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården

Samhället har ett ansvar för att prioritera barnen då dessa är en sårbar grupp. En mångfald av studier visar på att flertalet av barn som lever med föräldrar med svårigheter löper en högre risk att drabbas av ohälsa både på kort och lång sikt. Rapporten ska inspirera personal att starta verksamhetsutveckling som syftar till att barn som anhöriga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Läs rapporten här. Pdf, 790 kB.

Utvecklingsrapporter ACTIO

Det finns också en serie utvecklingsrapporter som heter ACTIO (Actio betyder "handling" på latin).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen