Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Open call AiR Värmland - Arvika 2022
Konstnärlig verksamhet i Arvika. Rackstadmuseet, Kolonin och Arvika Konsthantverk

The city Arvika continues to this day to be a place of great artistic diversity and cultural networks.

Open call AiR Värmland - Arvika 2022

See the English version below. Du som bedriver en konstnärlig praktik inom fri konst och eller konsthantverk och är intresserad av gränsöverskridande arbete, samarbete och nätverksbyggande.

Vi vill bjuda in dig till AiR Värmland i Arvika.

Ansökan är öppen för dig som internationell konstnär och konsthantverkare.

Arvika har en lång historia av samverkan mellan konstnärer som härrör från Rackstadkolonins början1898. Staden är även idag en plats med stor konstnärlig mångfald och kulturella nätverk.

AIR Arvika bjuder in två konstnärer för att tillsammans med lokala aktörer utforska Arvika som plattform för konstnärligt samarbete. De utvalda konstnärerna kommer att möta lokala konstnärer som arbetar inom nätverken Arvika Konsthantverk och Kolonin Arvika, besöka ateljéer och utforska arbetsmetoder och samarbeten i förhållande till sina praktiker.

AIR Arvika består av två vistelser under 2022. En två veckor långs researchperiod i juni; 29 maj–12 juni 2022 och en lika lång presentationsperiod i oktober; 9-23 oktober 2022.

Residenset erbjuder boende vid Rackstadmuseet under båda perioderna samt tillgång till ateljéer.

Ett arvode på 30 000 svenska kronor faktureras av respektive residenskonstnär. En produktionsbudget på 10 000 svenska kronor tillkommer varje residenskonstnär samt reseersättning tillhandahålls. Reseersättning enligt överenskommelse med projektledning/projektägare. Boende ingår i vistelsen.

Ansökan

OPEN CALL 2022. Ansökningsperiod är 23 december 2021 till och med 31 januari 2022. Residenskonstnärerna får antagningsbesked senast 14 februari 2022.

Som sökande bör du ha fullföljt relevant yrkesutbildning inom konst eller konsthantverk. Vi ser gärna att du har en praktik med en gränsöverskridande ingång mellan konst och konsthantverk. Dokumenterade samarbetsprojekt är meriterande.

Som sökande ska du delta i båda vistelserna av AIR Arvika. Vi behandlar endast ansökningar från konstnärer verksamma utanför Sverige.

Sökande ska ha goda kunskaper i engelska och/eller svenska.

Ansökan ska innehålla:

Personligt brev/Artistic statement.

Berätta om din konstnärliga praktik och hur du skulle vilja utveckla ditt arbete genom detta residens. Vi är också intresserade av hur du ser på samarbete mellan konstnärer och hur det skulle kunna bidra till att utveckla din praktik. (max 1000 ord)

CV

Tidigare meriterande erfarenheter.

Portfolio

Dokumentation av 2-3 konstnärliga projekt som du anser representativa för ditt konstnärskap. Om din portfolio inte lämpar sig för att presenteras enbart i ett dokument går det bra att skicka länkar till exempelvis en video samt länk till eventuell hemsida.

Urval

Två konstnärer/konsthantverkare bjuds in av AIR Arvika för att delta i projektet.

Urvalet görs av representanter från Rackstadmuseet, Arvika konsthantverk, Kolonin Arvika och Region Värmland. Svar till ansökande lämnas senast 2022-02-14.

Program AIR Arvika

Bakgrund

Arvika har en lång tradition av konstnärer från andra delar av landet som verkat där under perioder. Några av dem anlände hit runt förra sekelskiftet och bosatte sig för resten av sina liv men det var också många som kom till trakten för tillfälliga besök.

Det utbytet mellan konstnärer är ett fundament för Arvikas konsthistoria och det har genom decennier format en stark identitet i Arvika som ”kulturbygd”. Rackstadkolonin etablerade nätverk och verktyg för att samarbete mellan konstnärer och konsthantverk skulle främjas, det var nödvändigt för att kunna verka utanför storstaden. Idag existerar en rad konstnärliga plattformar i staden, några av dem nya och andra med rötter långt tillbaka i tiden. AIR Arvika tar fasta på denna historia och fokuserar på samarbete mellan internationella konstnärer och lokala som en röd tråd genom processen.

Struktur

AIR Arvika består av två vistelser under 2022. En två veckor lång researchperiod i maj/juni och en lika lång presentationsperiod i oktober. Under mellanperioden finns möjlighet att bygga vidare på de kontakter som etablerats under den första vistelsen och förbereda samarbeten inför presentationsperioden.

Vistelse 1: Orienteringsfas 29 maj-12 juni 2022.

De utvalda konstnärerna kommer att få möta lokala konstnärer som arbetar inom nätverken Arvika Konsthantverk och Kolonin Arvika, besöka ateljéer och utforska arbetsmetoder i förhållande till sina praktiker. De kommer även att få undersöka Arvikas konsthistoria genom besök och samtal kring platser som var viktiga för Rackstadkolonins konstnärer.

Vistelsen kommer i stor mån skräddarsys efter de utvalda konstnärerna, deras praktik och ambitioner. De kommer att få presentera sitt konstnärskap under ett seminarium i början på vistelsen. Researchperioden är en smältdegel av sociala och konstnärliga utbyten som syftar till att orientera konstnärerna i Arvika och bygga relationer mellan människor och till platsen. Dessa erfarenheter tar du som konstnär med dig hem och funderar vidare på efter den första vistelsen. Inför den andra perioden formuleras idéer om ett presentationsprojekt och kontakter med samarbetsparter görs så att arbetsprocessen kan inledas då du återvänder. Det finns en projektledare som bistår dig med förberedelser inför presentationen.

Vistelse 2: Presentationsfas 6-23 oktober 2022.

De utvalda konstnärerna har stor möjlighet att själva styra vilken form presentationen av deras arbete görs i. Den kan exempelvis bestå i en utställning, ett seminarium eller en workshop. En förutsättning är att presentationen ska inkludera och ha sin utgångspunkt i platsen samt samverka med någon konstnär/konsthantverkare i Arvika.

Boende

Du kommer bo på granngården till Rackstadmuseet, Nytomta. En gård med lång historia av både konst och konsthantverk som idag delvis är ett museum. Det finns två separata hus med god standard och tillgång till eget kök och dusch.

Organisation

Air Arvika anordnas och genomförs av Rackstadmuseet, Arvika konsthantverk, Kolonin Arvika i samarbete med Arvika kommun och Region Värmland och är en nod i paraplyorganisationen AiR Värmland. I detta nätverk ingår yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och kuratorer som bedriver egna verksamheter men också strävar efter att utveckla Arvika som konstnärligt centrum.

Projektägare

Kulturavdelningen, Region Värmland driver paraplyorganisationen Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) genom ett samarbete med konstnärer och konstverksamheter i regionen.

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling. Här skapas platser för konstnärer och konsthantverkare att utvecklas, visa, processa och producera sina verk.

Vi vill också stärka möjligheten till samverkan mellan olika parter som konstnärer, konsthantverkare, civilsamhälle, nationella aktörer, näringslivet, kommun och region.

AiR Värmland drivs med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden IASPIS, Arvika kommun och Region Värmland.

Mångfald och miljö i fokus

Att integrera ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv är en självklarhet. Dessa perspektiv kommer att lyftas i olika sammanhang inom residensarbetet och utifrån konstnärernas praktik.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning avser vi tänka in i alla delar och publika insatser i projektet.

Miljöaspekten är lika central och kommer att lyftas på platsen och också i konstnärernas praktik, bland annat genom konsthantverkets möjligheter i arbetet med material och hållbara processer.

Du skickar din ansökan till

Intendent Hannes Trygg
hannes@rackstadmuseet.se

Att: Hannes Trygg
Rackstadmuseet
Kungsvägen 11
671 41 Arvika
Sweden

Ansökan ska vara oss tillhanda den 31 januari 2022.
Besked lämnas den 14 februari 2022.

English version

Are you an artist working professionally in the field of fine arts and/or crafts and are interested in interdisciplinary work, collaboration and networking?

Then we would like to invite you to apply for AiR Värmland: Arvika.

The application is open for international artists and artisans.

Arvika has a long history of cooperation between artists that dates back to the artist group Rackstad Colony from 1898. The city continues to this day to be a place of great artistic diversity and cultural networks.

AIR Arvika is inviting two artists to work with local actors to explore Arvika as a platform for artistic collaboration. The selected artists will get to meet local artists working within the Arvika Konsthantverk (Arts and Crafts) and Kolonin Arvika (artist run space), visit studios and explore working methods and collaborations related to their practices.

AIR Arvika is comprised of two stays in 2022. A two-week research period in June
(29th of May to 12th of June) and a two-week presentation period in October (9-23 of October).

The residence offers accommodation at the Rackstad museum during both periods, as well as access to studios.

A salary of SEK 30,000 is paid. It must be invoiced by each artist in residence. An additional production budget of 10,000 SEK will be given to each artist in residence, and travel costs will be reimbursed. Travel costs will be reimbursed according to the agreement with the project management/project owner(s). Accommodation is included in the stay.

Application

OPEN CALL 2022. The application window is open between 23rd of december 2021 and 31th of january 2022. The artists in residence will be notified of their acceptance by 14 February 2022.

Applicants need to have completed a relevant education in arts or crafts. Ideally, you should have a practice with an interdisciplinary approach between arts and crafts. Documentation of collaborative projects is an advantage.

Applicants must participate in both stays by AIR Arvika. We only consider applications from artists working outside Sweden.

Applicants must have a proficiency in English and/or Swedish.

The application needs to include:

Cover letter/Artistic statement.

Describe your artistic practice and how you would like to develop your work through this residency. We are also interested in your opinion about collaborations between artists, and how it could support the development of your practice (maximum 1000 words).

CV

Previous qualified experience.

Portfolio

Documentation covering 2–3 art projects that you think represents your artistic work. If your portfolio is not suitable to be presented in a single document, you can send links to a video, or a link to your website.

Selection

Two artists/artisans will be invited by AIR Arvika to participate in the project.

The selection will be made by representatives from the Rackstad museum, Arvika Konsthantverk, Kolonin Arvika and Region Värmland. Applicants will receive answers by 2022-02-14.

Program AIR Arvika

Background

Arvika has a long tradition of having artists from around the world working here for long periods of time. Some of them arrived here around the turn of the last century and settled for the rest of their lives, but there were also many who came to the area for brief visits.

This exchange between artists is a cornerstone of Arvika's art history and has shaped Arvika as a "historic area" over the decades. The Rackstad Colony established networks and tools to promote collaborations between artists and artisans, which was necessary to be able to work outside major cities. The city is home to several artistic platforms today, some of them are new while others have roots going far back in time. AIR Arvika embraces this history and aims to create collaborations between international and local artists as a common thread throughout the process.

Structure

AIR Arvika is comprised of two stays in 2022. A two-week research period in May/June and another two-week presentation period in October. The period between these is an opportunity to develop the contacts established during the first stay and to prepare collaborations for the presentation period.

Stay 1: Orientation phase 29 May-12 June 2022

The selected artists will get to meet local artists working within the Arvika Konsthantverk and Kolonin Arvika, visit studios and explore working methods related to their practices. They will also get to explore the art history of Arvika by visiting and discussing locations that were important for the artists in the Rackstad Colony.

The stay will largely be tailored according to the selected artists, their practices and ambitions. They will present their artistic work during a seminar at the beginning of their stay. The research period is a melting pot of social and artistic exchanges that aims to guide the artists in Arvika and to establish relationships between people and the area. These are experiences that you will take home with you as an artist and reflect on after your first stay. In the run-up to the second period, ideas for a presentation project are drawn up and contacts with partners are made so that the work process can begin when you return. A project manager will assist you with preparations before the presentation.

Stay 2: Presentation phase 6-23 October 2022.

The selected artists will be given a great deal of freedom to choose how their work is presented. This could be an exhibition, a seminar or a workshop. Since the residency is based on the concept of collaboration as a creative method the presentation should include some form of dialogue with one or multiple local residents/organisations.

Accommodation

You will live in a farmhouse called Nytomta, next to the Rackstad Museum. It is a farmhouse with a long history of both arts and crafts which is partly run as a museum today. There are two separate houses with good living standards and access to a private kitchen and shower.

Organization

Air Arvika is organized and run by Rackstad Museum, Arvika Konsthantverk and Kolonin Arvika in collaboration with Arvika municipality and Region Värmland. It is a node in the umbrella organization AiR Värmland. This network includes professional artists, artisans and curators who run their own businesses but who also strive to develop Arvika as an artistic center.

Project owners

The Cultural department and Region Värmland run the umbrella organization Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) through a collaboration with artists and arts organizations in the region.

The aim of the project is to create meeting places for information exchange which in turn could benefit artistic development. These are places where artist and artisans can come together to develop, show, process and produce their artworks.

We also want to promote the possibility of collaboration between different parties such as artists, artisans, civil society, national actors, the business community, the municipality and the region.

AiR Värmland is run with the support of the Swedish Arts Council, IASPIS The Swedish Arts Grants Committee, Arvika municipality and Region Värmland.

With a focus on diversity and the environment

Integrating a gender equality, LGBTQ, diversity and intercultural perspective is a given. These perspectives will be highlighted in various contexts during the residency work and with a basis on the artist's practice.

Accessibility for people with functional impairments are taken into account for all parts of our public projects.

The environmental aspect is equally important and will be highlighted on the site and in the artists' practice, such as showing how arts and crafts can work with materials and sustainable processes.


The last date for applications is 2022-01-31.
The announcement will be made 2022-02-14.

Send your application to Hannes Trygg

hannes@rackstadmuseet.se

Hannes Trygg
Rackstadmuseet
Kungsvägen 11
671 41 Arvika
Sweden


Contact

Project management AiR Arvika

Hannes Trygg, Curator, The Rackstad museum in Arvika.

Email: hannes@rackstadmuseet.se
Phone: +46 (0)76 101 52 60

Marita Axelsson Nordlund, Region Värmland.

Email: marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se
Phone: +46 (0)70 681 10 72 or +46 (0)10-833 10 72.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?