Region Värmland / Nyhetsarkiv / De flesta är nöjda med sjukhusvården i Värmland

De flesta är nöjda med sjukhusvården i Värmland

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Totalt har 155 000 personer delat med sig av sina erfarenheter av den vård de fått på något av Sveriges sjukhus. Majoriteten av patienterna, drygt 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.
– Vårt resultat i Värmland ligger väldigt lika det nationella snittet. Det är ett bra resultat och vi har förbättrat oss på alla områden jämfört med mätningen år 2018. Man har arbetat mycket bra med att höja patientnöjdheten på våra sjukhus de senaste åren och det är en resa vi ska fortsätta framöver, säger områdeschef Mikael Bergenheim.

Värmlands resultat

Patienterna ger goda omdömen för de flesta områden där bland annat helhetsintryck och trygghet ligger högt. Området information och kunskap får lite lägre omdömen och kan bli bättre.

Samtliga undersökningsområden har förbättrats jämfört med föregående nationella undersökning som gjordes 2018. Det gäller både besök till sjukhusens öppenvårdsmottagningar och inskrivningar på vårdavdelning.
Inom den slutna vården har helhetsintrycket för dimensionen Kontinutet och koordinering gått från 80,7 % positiva svar år 2018 till 83,5 % positiva svar 2021.

Inom öppenvårdsmottagningarna har dimensionen Information och kunskap, som belyser hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera, gått från 82,3 % år 2018 till 86 % i år. Andelen positiva svar när det gäller tillgängligheten har också höjts, från 88,5 % till 91,1 %.

Resultatet i sin helhet finns på patientenkat.se

Fakta om enkäten

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser respondenter 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.

40 000 patienter (50,5 procent) besvarade enkäten för slutenvård och 115 000 (47,8 procent) besvarade enkäten för öppenvård.

Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges på vårdcentraler. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen