Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid dagens möte fastställde kultur- och bildningsnämnden kulturplan för 2022-2025.

Värmlands kulturplan 2022-2025

Vad vill Värmland med kulturen? Region Värmland har i bred samverkan tagit fram ett förslag till ny kulturplan. Den har varit ute på remiss och under hösten har förslaget behandlats politiskt.

Kulturplanen är ett regionalt program och styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är tänkt att vara en utgångspunkt för kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. Den ligger också till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen (statens stöd till regional kulturverksamhet).

Samverkan har skett med kommunerna, de regionala kulturverksamheterna, kulturskapare, civilsamhället och andra företrädare för verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs av kulturpolitiken.

Kultur- och bildningsnämnden lämnar den vidare till regionstyrelsen och slutligt beslut blir det i regionfullmäktige den 27 oktober.

Nya lokaler för Sunnefilialen av Klarälvsdalens Folkhögskola

Kultur- och bildningsnämnden beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra planerade överenskommelsen med Sunne Fastigheter AB om nya lokaler för Sunnefilialen av Klarälvsdalens Folkhögskola. Det är det tidigare hotell Selma Lagerlöf som nu renoveras för att kunna hysa denna verksamhet som i första hand består av allmänlinje samt vård- och omsorg.

Enligt planen kommer verksamhetsflytten att ske under 2023.

Drönare kräver ansvarig operatör

Regiondirektören får i uppdrag att besluta om ansvarsfördelningen för regionens användning av drönare.

Filmutbildningen på Molkoms folkhögskola har under många år utbildat i att filma och fotografera med drönare. Under 2021 har även Klarälvdalens folkhögskola börjat använda drönare i utbildningssammanhang.

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för den som flyger drönare med kamera över 250 gram. Enligt Transportstyrelsens riktlinjer ska det finnas en ansvarig operatör vid all flygning.

Kultur- och bildningsnämndens delårsrapport 2021

Kultur- och bildningsnämnden godkände delårsrapporten som innehåller ekonomisk uppföljning för perioden till och med 31 augusti och prognos för helåret 2021 samt verksamhetsuppföljning av nämndens mål och prioriteringar för perioden samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut. Kultur- och bildningsnämndens prognos för helåret visar ett överskott på totalt 2,4 miljoner kronor där det största överskottet beror på ett tillskott till folkhögskolorna vilket ska användas på flera år.

Förlängd projektperiod för idéburna organisationer för riktade insatser mot pandemins effekter på folkhälsan

Kultur- och bildningsnämnden beslutade hösten 2020 att omfördela 2 miljoner kronor för att möjliggöra utökat stöd via projektmedel till idéburna organisationer. 24 organisationer fick pengar för att arbeta med dessa riktade insatser. Projektperioden var då satt till året 2021. När pandemin inte avstannade, utan ledde till hårdare restriktioner, innebar det att i stort sett samtliga idéburna organisationer inte haft möjlighet att arbeta utifrån den projektbeskrivning som angavs. Med denna bakgrund beslutade kultur- och bildningsnämnden att förlänga projekttiden till den 30 juni 2022.

14 organisationer kommer att jobba för att minska ofrivillig ensamhet

Kultur- och bildningsnämnden har under 2021 avsatt 2 miljoner kronor för att minska den ofrivilliga ensamheten och digitalt utanförskap och gjort en riktad utlysning till idéburna organisationer, studieförbund och kulturverksamheter för projekt inom kultur och hälsa.

Totalt har 14 ansökningar inkommit och kultur- och bildningsnämnden fattade idag beslut om en fördelning av dessa 2 miljoner kronor. Samtliga sökande organisationer fick ta del av pengarna. Enligt villkoren kommer ett gemensamt seminarium att arrangeras i syfte att de deltagande organisationerna ska lära av varandra. Projekten ska avslutas senast 30 september 2022.

Elisabeth Kihlström

Kultur-och bildningsnämndens ordförande

Telefon: 010 831 41 11

E-post: elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen