Region Värmland logga

Kollektivtrafiknämnden i korthet 9 november 2021

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att godkänna uppstart av pilotprojektet Flexibel avstigning samt godkänna redovisningen av internkontroll gällande Projektplan för upphandling av region- och tätortstrafik buss 2025.

Flexibel avstigning på kvällar och nätter i Skattkärr-Väse

Från december kommer resenärer i Skattkärr och Väse att kunna stiga av bussen även mellan hållplatserna under sena kvällar och nätter. Det är på busslinje 501 ett nytt pilotprojekt drar i gång, med syfte att öka trygghetskänslan hos resenärerna.

Flexibel avstigning handlar om att resenären kan be busschauffören att stanna mellan
ordinarie hållplatser, för att minska sträckan man behöver gå kvälls- och nattetid. Upplägget bygger på dialog och det är busschauffören som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Pilotprojektet är sprunget ur ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan och startar nu upp efter att förutsättningarna utretts och linje 501 pekats ut som en lämplig testlinje.

Upphandling av region- och tätortstrafik buss 2025

En projektplan har tagits fram och en riskanalys är gjord inför Region Värmlands omfattande upphandling av busstrafik inför 2025. Upphandlingen omfattar all busstrafik i länet. Entreprenörerna som upphandlas ska tillhandahålla bland annat personal, fordon, verkstad, trafikledning och bränsle, för att kunna utföra trafikuppdraget i alla dess delar. Upphandlingen ska utgå från de behov som beskrivs i Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022–2026 och kan därför också innehålla nya typer av trafik, som till exempel dynamisk kollektivtrafik.

Upphandlingsprojektet är stort och spänner över stora delar av kollektivtrafikens verksamhetsområden. Det är därför indelat i sex olika delprojekt med olika fokus – planering, depå, fordon, avtal, teknik och marknad – som tillsammans ska fånga upp alla de delar som behövs för att ge Region Värmland möjlighet att utveckla kollektivtrafiken framöver.

Sidan uppdaterad