Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet 1 februari 2022

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 1 februari 2022

Den ekonomiska ramen för Trafikverkets arbete med Sveriges infrastruktur är alltför snäv i det förslag som nu ligger på bordet och det drabbar Värmland orimligt hårt. Det slår Region Värmland fast i sitt remissvar till infrastrukturdepartementet.

I december presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Den planen styr hur staten ska investera i exempelvis landets vägar och järnvägar. Förslaget skickades på remiss till bland andra landets regioner och på tisdagens möte antog regionala utvecklingsnämnden ett svar till departementet.

– Trafikverkets förslag är orimligt för Värmlands del. Vi går miste om en rad infrastruktursatsningar som är avgörande för länets framtid, men också viktiga för Sverige i stort, säger Stina Höök (M), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Regionen lyfter i sitt svar tre prioriteringar som drabbats av förslaget:

  • Drift och underhåll
  • Dubbelspår Kil-Kristinehamn och Oslo-Stockholm 2:55
  • E18 Valnäs–Töcksfors

Dessa är väl förankrade med länets näringsliv, kommuner och andra organisationer.

När det gäller drift och underhåll skriver regionen att potten inte kommer att räcka för att upprätthålla dagens funktioner på hela väg- och järnvägsnätet. Det gäller särskilt för de lågtrafikerade vägarna och järnvägarna som främst finns på landsbygderna. Ett konkret område är spårbyte på Fryksdalsbanan.

Värmlandsbanan mellan Kil, Karlstad och Kristinehamn är landets mest belastade enkelspår. Att bygga ett dubbelspår där skulle vara ett första steg i utvecklingen av stråket Oslo-Stockholm. Det skulle vara till nytta för regional, nationell och internationell utveckling, och för klimat och förbättrad tillgänglighet.

– Att bygga dubbelspår på Värmlandsbanan är en angelägenhet för Sverige, inte enbart Värmland. Det är ett viktigt steg i att bättre knyta samman Stockholm och Oslo och skapa ett miljövänligt alternativ till flyget som idag dominerar persontransporterna mellan dessa huvudstäder, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Sträckan Valnäs-Töcksfors på E18 är en av Värmlands mest olycksdrabbade vägar. Att bygga mötesseparering där skulle öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i stråket Oslo-Stockholm.

– Går Trafikverkets förslag igenom styr det utvecklingen i fel riktning för hela länet. Det var därför regionen och kommunerna gemensamt skickade ett brev till infrastrukturministern direkt när vi hade tagit del av förslaget. Och det var därför vi bjöd in riksdagens trafikutskott förra veckan. Värmland är enigt om att detta förslag är skadligt för länet, säger Stina Höök.

Några positiva delar i förslaget finns dock och Region Värmland pekar ut dem i sitt svar.

Det främsta är att nya slussar mellan Vänern och Göta älv fortsatt finns med i planen och att merparten av investeringen nu är finansierad. Det är en förbättring jämfört med den tidigare planen. På vägsidan är det positivt att två objekt på E45 finns kvar i planen: mötesseparering av Säffle-Valnäs och Tösse-Åmål i stråket väster om Vänern. Det är en olycksdrabbad väg med mycket trafik.

Region Värmlands svar skickas nu till infrastrukturdepartementet som efter att remisstiden är slut ställer samman alla svaren och sedan arbetar om förslaget. I vår fattar regeringen beslut om förslaget.

Övriga beslutsärenden som hanterades av Regionala utvecklingsnämnden

Remissvar om nya slussar i Trollhättan

Slussarna i Trollhättan har tjänat ut och ska bytas ut. Region Värmland har fått en remiss från Trafikverket med två olika förslag på hur det ska lösas. På tisdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden om ett svar på remissen och i det konstaterar regionen att den har svårt att bedöma vilket av alternativen som är det bästa men förordar det alternativ som bedöms:

Minimera störningarna för sjöfarten och näringslivets transporter under byggtiden.

Utgöra det bästa alternativet utifrån framtida behov för att stärka sjöfartens konkurrenskraft i förhållande till andra transportslag, bland annat snabba slussningar och större fartyg.

  • Vara kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt fördelaktigt.
  • Ha goda nautiska förutsättningar.
  • Ha en så kort byggtid som möjligt.
  • Region Värmland anser också att Trafikverket i möjligaste mån ska värna om den lokala miljön i Trollhättan inom ramen för ovan nämnda synpunkter.

Sammantaget betyder det att Region Värmland förordar att bygga nya slussar norr om de befintliga.

Projektmedel till fortsättning av Verksamt Värmland 2.0

EU-projektet Verksamt Värmland 2.0 syftar till att förbättra möjligheterna till hjälp och stöttning för de som vill starta och utveckla företag i Värmland. Nu löper projektet snart ut, och för att det ska kunna fortsätta sitt arbete ett år till har regionala utvecklingsnämnden beslutat att godkänna en förlängning med ett år inklusive finansiering på 1,2 miljoner kronor. Beslutet gäller under förutsättning att Regionalfonden Norra Mellansverige beslutar om att skjuta till lika mycket.

Medel till projektet Indbygg

Projektet Indbygg, som drivs av Paper Province, strävar efter att öka kompetensen hos offentliga och privata aktörer om hur man kan bygga stora byggnader med hjälp av trä. Paper Province har nu ansökt om att projektet ska förlängas, och det beviljade regionala utvecklingsnämnden på tisdagen. Region Värmland går in med 750 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att Regionalfonden Norra Mellansverige beslutar om att skjuta till lika mycket.

Samarbetsavtal och basfinansiering för Ung Företagsamhet Värmland

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden att Region Värmland ska teckna ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet Värmland. Avtalen reglerar samarbete över en längre period och ska bland annat göra det tydligt hur Ung Företagsamhet bidrar till insatser i Värmlandsstrategin. Avtalet innebär att organisationen får en basfinansiering på 1 188 000 kronor årligen.

Projektet Miljödriven tillväxt förlängs

Projektet Miljödriven tillväxt i Värmland erbjuder värmländska företag ekonomiskt stöd för att främja en innovativ och hållbar tillväxt. Projektet drivs av Region Värmland som har ansökt att det ska förlängas. Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden att godkänna förlängningen och att skjuta till drygt 3,7 miljoner kronor för att finansiera den. Beslutet gäller under förutsättning att Regionalfonden Norra Mellansverige beslutar om att gå in med lika mycket medel.

Projektmedel för att följa upp migrantstudie

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att avsätta 865 950 kronor för ett projekt som ska ta vara på lärdomarna i rapporten "Med migranternas röst – hur blir man värmlänning?" som togs fram i fjol. Syftet är att ta med lärdomarna från studien för att därigenom kunna göra insatser framåt på lokal och regional nivå som kan förkorta inträdet på arbetsmarknaden och att arbetslivet kan förses med efterfrågad kompetens.

Politiskt initiativ om projektkunskap

Socialdemokraterna har lämnat in ett politiskt initiativ till Region Värmland. Bakgrunden är att arbetet med att förbereda inför den nya programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder pågår. Dessa fonder finansierar olika former av utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Socialdemokraterna vill att Region Värmland stärker aktörerna i Värmland så att länet tar vara på möjligheterna som fonderna ger. Regionala utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att förvaltningen tar fram en plan för hur det ska ske.

Kontakt

Stina Höök (M)

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden

070-273 70 50, stina.hook@regionvarmland.se


Åsa Johansson (S)

Vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden

070-880 71 53, asa.b.johansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen