Region Värmland logga

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 4 april 2022

Regionala utvecklingsnämnden har tagit beslut om länsplanen för transportinfrastruktur 2022–2033, som ligger till grund för kommande satsningar. De vägsträckor som är mest trafikerade och olycksdrabbade kommer att prioriteras.

Regeringen gav i juni 2021 varje region i uppdrag att ta fram en plan för det egna länets infrastruktur för transporter för perioden 2022–2033. Region Värmland tilldelades drygt en miljard kronor – nästan 90 miljoner mer än 2018–2029. Trots det räcker inte medlen till de satsningar som planerades initialt. Detta på grund av rejält ökade kostnader, framför allt för vägbyggen, och stadsbidrag som inte ökar i samma utsträckning.

– Jag är stolt över att vi prioriterar de mest olycksdrabbade och trafikerade vägarna. Men vi har omfattande behov av investeringar och underhåll och behöver göra så mycket mer för länets utveckling. Det har vi tydligt markerat i länsplanen och förhoppningen är att regeringen ska tilldela oss mer medel, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Stina Höök (M).

Prioriterade vägar

Det är riksvägarna 61, 62 och 63 som kommer förbättras från Karlstad och utåt. Sedan tidigare har vägetapper på väg 61 och 63 byggts ut och nu har turen kommit till väg 62 som legat med i planen sedan länge.

Här de vägåtgärder som prioriteras högst i förslaget till länsplan.

  • Väg 62 Norra Sanna–Dyvelsten, 4,7 km: Breddning och mötesseparering, hastighetsstandard 100 km/t, (80 km/t genom Lyckan 600 m)
  • Väg 62 Dyvelsten–Norra infarten Forshaga, 4 km: Breddning och mötesseparering, hastighetsstandard 100 km/t
  • Rv 62 Norra infarten–Forshaga-Deje, 7,5 km: Breddning och mötesseparering, hastighetsstandard 100 km/t
  • Rv 61 Framnäs–Högboda, etapp 1, 3,7 km: Breddning och mötesseparering, hastighetsstandard 100 km/t
  • Rv 61/62 Bergvik–Ilanda: Trafiksäkerhet och framkomlighet

Totalt bedöms dessa åtgärder kosta 619 miljoner kronor.

Utöver detta innehåller länsplan en pott på 426 miljoner kronor för hållbart transportsystem. Merparten av den potten – 225 miljoner kronor – är vikt åt åtgärder som rör trafiksäkerhet, trimning och miljö. 84 miljoner kronor är avsatta till kollektivtrafik, 72 miljoner avser åtgärder kopplade till gång och cykling och 95 miljoner kronor ska gå till Karlstads resecentrum, varav 33 miljoner redan har använts till Vikenpassagen.

Många har ställt sig bakom planen

Under remissperioden inkom 27 remissvar från kommuner, angränsande regioner, Trafikverket, Länsstyrelsen Värmland, MSB, Försvarsmakten och övriga intresseorganisationer. Åsikterna var som sig bör många och flera mindre justeringar har gjorts. Generellt har de flesta ställt sig bakom förslaget utifrån rådande förutsättningar.

Övriga beslut i korthet

När regionala utvecklingsnämnden sammanträde den 5 april hölls mötet i Branäs. Syftet var att lära sig mer om länets största besöksmål och om villkoren i norra Värmland. Framöver kommer nämndens möten hållas vid olika verksamheter för den viktiga inblicken.

Fortsatt finansiering för DigitalWell Arena – fas 2

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 16 000 000 kronor till Stiftelsen Compare Karlstads Compentence Arena för projekt DigitalWell Arena – Fas 2 för år 2022–2025. DigitalWell Arena är en innovationsmiljö där offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället tillsammans utvecklar nya arbetssätt och digitala lösningar som ökar förmågan att leva ett hälsosammare liv. Fas 1 av projektet har överträffat alla förväntningar. Med den fortsatta satsningen kan en rimlig förväntan vara att Värmland etablerar sig som en stark nod inom digital hälsoinnovation som samarbetar med de främsta miljöerna i Sverige. Regionen blir därmed relevant i ett internationellt, europeiskt perspektiv. Om en mindre andel av de startupbolag som är i accelatorprocessen etablerar sig i Värmland är det en god start på en ny bransch med potential för snabb tillväxt.

Almi tilldelas medel för A-match

Regionala utvecklingsnämnden beviljar 2 516 223 kronor till Almi Företagspartner Värmland AB för projektet A-match för år 2022–2025. A-match ska vara ett nytänkande event där företagare får möta investerare som kan ta affärsidéerna till nästa nivå. Målsättningen är att bidra till ökad attraktionskraft och tillväxt såväl för det enskilda bolaget och investeraren som för Värmland och Sverige. Projektet vill också påverka normbilden genom att attrahera fler pitchande bolag och investerare som är kvinnor och/eller har utländsk bakgrund.

Svar på politiskt initiativ

Socialdemokraterna har inkommit med ett politiskt initiativ om att förse länets aktörer med projektkunskap och mobilisering inför EU:s programperiod 2021–2027. Regionala utvecklingsnämnden beslutade under sitt sammanträde att initiativet är besvarat med hänvisning till alla de aktiviteter som redan pågår för att rusta de värmländska aktörerna.
Glava Energy center får basfinansiering

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att inleda samarbetsavtal och tilldela Glava Energy Center basfinansiering för avtalsperioden med 1 848 000 kronor årligen med början 2022. Basfinansieringen syftar till att föreningarna mer långsiktigt och hållbart ska kunna fokusera på grunduppdrag och kärnverksamhet, möta behov hos målgrupperna och vara Region Värmlands förlängda arm till branscher och företag i regionen.

Kontakt

Stina Höök (M)
Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50, stina.hook@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Till toppen