Region Värmland / Nyhetsarkiv / Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

EU håller på att arbeta fram en reglering som skulle slå hårt mot det svenska skogsbruket. På värmländskt initiativ har Sveriges 21 regioner gått samman och skrivit ett brev till de ansvariga ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget.

Regleringen det handlar om är den så kallade LULUCF-förordningen som EU nu håller på att arbeta fram en förändring av. EU-kommissionen har lagt ett förslag som innebär att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka från 38,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 47,3 miljoner ton senast 2030.
Enligt intresseorganisationen SveBio kommer det innebära att avverkningarna i skogen behöver minska med 16 procent för att Sverige ska klara EU-kommissionens mål. Det innebär 16 procent mindre råvarutillförsel till sågverk och massabruk och motsvarande avveckling av förädlingskapacitet.

Alternativet för industrin är att importera mer utländsk skogsråvara från vilket i sin tur fordrar motsvarande avverkningar där. Resultatet blir därmed att den eventuella klimatnyttan i ett globalt perspektiv uteblir.
– Kort sagt skulle detta förslag – om det genomförs – slå mycket hårt mot Värmland och Sverige. Och det utan att nå de klimateffekter som åtgärderna är tänkta att ge. Därför har vi i Värmland tagit ett initiativ till ett brev till ansvariga ministrar. Landets regioner har erbjudits att skriva under och alla har gjort det. Det visar att skogsbruket är en viktig fråga för hela landet, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

I brevet går Sveriges 21 regioner igenom de konsekvenser som förslaget skulle kunna få för Sverige och riktar en uppmaning till miljöminister Annika Strandhäll, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, EU-minister Hans Dahlgren och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att agera.
– Förhandlingarna kring LULUCF-fördraget är bara i början av en lång process. Därför ser vi möjligheten för ministrarna att påverka hur Sveriges skogar kommer att se ut och fungera framöver och stå upp för de lokala perspektiven. Det här förslaget gynnar inte Sverige och därmed inte hela EU, säger Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Näringslivet i Värmland är starkt präglat av länets naturrikedomar. Värmland var tidigt framgångsrik med att förädla skogen och idag är länet världsledande inom pappers, massa- och förpackningsindustrin. Var sjätte kartongförpackning i världen med flytande innehåll har sitt ursprung i Värmland. I Värmland finns hela värdekedjan, från råvara till färdig förpackning, och 24 procent av Värmlands industrianställda finns i skogsindustrin.
– Ur ett lokalt perspektiv innebär ett aktivt skogsbruk att tjänster köps av andra lokala företagare som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt och en mer levande landsbygd. Det är därför viktigt att vi tidigt och tydligt agerar i frågan. En försvarlig del av Värmlands och Sveriges framtid står på spel, säger Stina Höök.

Skogsbruket genomgår en förändring och kommer att utvecklas mycket framöver när det gäller digitalisering. Ett mer digitaliserat skogsbruk innebär många möjligheter till allt från precisionsodling, smarta autonoma maskiner, bättre skräddarsydda lösningar för kundanpassade produkter till nya metoder att samla in data om biologisk mångfald och fakta om markförhållanden som kan ligga till grund för ett skonsamt skogsbruk.
– Skogen är mångfunktionell och har därmed betydelse för en stor mängd värden, intressen, innovationer och aktörer. EU bör därför främja skogens roll och potential att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av samhället, säger Åsa Johansson.

Brevet har nu skickats till de fyra ministrarna (pdf) Pdf, 119 kB..

Kontakt

Stina Höök (M)
Ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50, stina.hook@regionvarmland.se

Åsa Johansson (S)
Vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden
070-880 71 53, asa.b.johansson@regionvarmland.se

Fakta

En minskning av avverkningsnivåerna i skogen med 16 procent skulle för Värmland bland annat innebära:

  • Ett bortfall på förädlingsvärde om cirka 400 miljarder kronor för hela skogsnäringen.
  • Risk för sysselsättningskonsekvenser för över 1 000 personer.
  • Värmland består av 1,3 miljoner ha produktiv skogsmark varav 60 procent ägs av privata skogsägare. En minskad avverkning på 16 procent innebär ett inkomstbortfall för värmländska skogsägare på bort emot 1 miljarder kronor i nettovärde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen