Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet den 21 juni 2022

Regionstyrelsen i korthet den 21 juni 2022

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde bland annat om krigsplacering av personal och om omställningsåtgärder.

Krigsplacering av personal inom Region Värmland

Region Värmlands uppdrag att arbeta med krigsorganisationen och dess bemanning utgår från lagkrav samt uppdrag i två tecknade överenskommelser mellan staten och SKR. I överenskommelsen är krigsorganisationen och dess bemanning ett av flera prioriterade uppdrag. Regionen ska vid höjd beredskap vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att under rådande förhållanden kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

I mars 2022 genomfördes en disponibilitetskontroll av all tillsvidareanställd personal i Region Värmland hos plikt- och prövningsverket. Kontrollen påvisade att det finns anställda inom regionen som är ianspråktagna av annan myndighet, vilket innebär att de inte kommer att infinna sig på ordinarie arbetsplats om kriget kommer.

Vidare ska regionen inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som övrigt behövs för att regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva verksamhet under höjd beredskap.
En omvärldsbevakning har visat att en del regioner har valt att krigsplacera all tillsvidareanställd personal medan andra väljer att vänta eller endast krigsplacera vissa grupper. I Region Värmland har bedömningen gjorts att alla medarbetare, oavsett organisatorisk tillhörighet, behövs för att man ska kunna bedriva verksamhet under högsta beredskap. Att enbart krigsplacera vissa grupper, exempelvis ledningsresurser eller utpekade personer, skulle kunna göra organisationen sårbar.

Regionstyrelsen beslutade att all tillsvidareanställd personal krigsplaceras inom Region Värmland med placering nuvarande arbetsplats. Vid nyanställning infogas krigsplaceringen i anställningsbeviset.

Pilotprojekt om att lära med hästar för psykisk hälsa

Efter ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan har förvaltningen arbetat fram ett förslag som syftar till att forma ett pilotprojekt. I projektet ska Region Värmland initiera, genomföra och utvärdera ett förebyggande livskunskapsprogram som kombinerar en etablerad hästunderstödd insats i kombination med ett psykoedukativt program med fokus på att stärka ungdomars psykiska hälsa. Psykoedukation innebär att lära sig mer om svårigheter och diagnoser.

Pilotprojektet är tänkt att genomföras under perioden augusti 2022 till och med juni 2024 inom avdelningen för hållbar utveckling i samverkan i minst fyra olika kommuner. Projektets inriktning har utarbetats i dialog mellan företrädare för hälso- och sjukvården, hållbar utveckling och regional utveckling. Den fortsatta diskussionen och planeringen ska inkludera samverkanspartners som till exempel företrädare från FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet samt chefsnätverket för elevhälsan i Värmland.

Regionstyrelsen beslutade att regionen ska genomföra pilotprojektet.

Återställnings- och omställningsåtgärder för hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ansökt om att få göra avsteg från nettokostnadsramen för 2022. För att kunna upprätthålla arbetet med den vård som skjutits upp på grund av pandemin samt fortsätta arbetet med omställning till god och nära vård ansöker man om att kunna överskrida 2022 års nettokostnadsram med upp till 200 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökan.

Återställnings- och omställningsåtgärder för långsiktigt säkerställande av tågtrafik

Kollektivtrafiknämnden har ansökt om att kunna överskrida nettokostnadsramen med 2 miljoner kronor för hösten 2022 och 6 miljoner kronor för 2023. Detta för att hantera återställnings- och omställningsåtgärder för ett långsiktigt säkerställande av tågtrafiken på Fryksdalsbanan.
De senaste åren har det allt oftare uppstått fel på de Itinotåg som trafikerar Fryksdalsbanan, vilket inneburit inställda avgångar, problem och frustration för resenärerna samt merkostnader för Region Värmland. För att komma till rätta med problemet och komma i kapp med det eftersläpande underhållsbehovet behöver samtliga tåg, ett efter ett, tas ur trafik och lämnas in på verkstad för större underhåll. För att säkerställa en fungerande tågtrafik under tiden detta görs har kollektivtrafiknämnden beslutat att man ska säkra upp tågtrafiken i Fryksdalen genom att hyra in reservtåg.

Styrelsen godkände ansökan.

Återställnings- och omställningsåtgärder för särskilda satsningar på priser i kollektivtrafiken 2023

Kollektivtrafiknämnden har ansökt om att kunna överskrida nettokostnadsramen för 2023 för en särskild satsning på priser i kollektivtrafiken. Det handlar om en satsning på lägre priser för enkelbiljett på långa resor (3–4 zoner) och för enkelbiljett på korta resor (1–2 zoner och tätort). Satsningen innebär även att inga prisökningar genomförs för periodbiljetter 2023. Arbetet är en del av ett fokuserat och offensivt arbete för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet. Pandemin har inneburit stora intäktstapp för kollektivtrafiken då antalet resor väsentligt minskat. Denna särskilda satsning på kollektivtrafikens priser under 2023 bedöms kunna få stora effekter med ökat resande vilket på sikt innebär ökade intäkter.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om att vid behov ha möjlighet att överskrida nettokostnadsramen 2023 med upp till 10,3 miljoner kronor.

Avsiktsförklaring mellan Region Värmland och Hagfors kommun

Regionstyrelsen godkände avsiktsförklaringen mellan Region Värmland och Hagfors kommun gällande utveckling av Samariten 1 i Hagfors kommun. Fastigheten rymmer bland annat vårdcentral, familjecentral, psykiatrisk mottagning, primärvårdsrehabilitering, bårhus samt laboratorium.

Regionen ser ett behov av att investera i och utveckla sin egen verksamhet i Hagfors kommun för att forma framtidens hälso- och sjukvård vilket i sin tur kommer att påverka fastighetens utveckling. Samtidigt har Hagfors kommun identifierat ett antal framtida behov som på sikt kräver både verksamhetsutveckling och investeringar. Avsikten från båda parter är att samarbeta i en utvecklingsprocess för att kunna ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av parternas relaterade verksamheter såväl som utvecklingen av fastigheten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?