Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Lämna synpunkter på kommande trafikförsörjningsprogram

Lämna synpunkter på kommande trafikförsörjningsprogram

Just nu är det möjligt att inkomma med synpunkter på kommande trafikförsörjningsprogram samt ett målbildsdokument för kollektivtrafiken i Värmland med sikte på 2040.

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet beskriver målen för kollektivtrafikens utveckling i regionen.

Just nu är det möjligt att inkomma med synpunkter på kommande trafikförsörjningsprogram samt ett målbildsdokument för kollektivtrafiken i Värmland med sikte på 2040.

Dessa program bildar gemensamt en helhetsbild av hur Region Värmland ser på den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i regionen, och hur kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå en långsiktig hållbar regional utveckling.

Synpunkter på remissutgåvan ska inkomma senast den 30 april 2021. Svaren lämnas per e-post till diariet@regionvarmland.se, ange diarienummer KTN/190218 i ämnesraden. Utskick har skett till organisationer på sändlistan i följebrevet, det är dock en öppen remiss så alla är välkomna att lämna svar.

Remissutgåva - Regionalt trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 2040 Pdf, 7 MB.

Följebrev - Remissutgåva Regionalt trafikförsörjningsprogram och Målbild för kollektivtrafik 2040 Pdf, 156 kB.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik inom Värmlands län och utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning av:

  • Behovet av regional kollektivtrafik inom länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.
  • Alla former av regional kollektivtrafik i länet.
  • Åtgärder för att skydda miljön.
  • Åtgärder för anpassning av kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, inklusive mål och tidplan.
  • Vilka linjer och bytespunkter som ska vara tillgängliga för samtliga resenärer.
  • Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, inklusive grunderna för prissättning för resande.

Utifrån skrivningarna i trafikförsörjningsprogrammet fattar myndigheten beslut om allmän trafikplikt, det vill säga, vilken trafik som ska finansieras med offentliga medel. Programmet ska enligt lagstiftningen uppdateras vid behov. I Värmland kommer en större översyn av programmet att göras under varje mandatperiod.

Uppföljning

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland i uppdrag att årligen följa upp hur kollektivtrafiken i Värmland utvecklas utifrån målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Uppföljning regionalt trafikförsörjningsprogram 2019 Pdf, 339 kB. (pdf, 339 kB)

Uppföljning regionalt trafikförsörjningsprogram 2018  Pdf, 455 kB.(pdf, 455 kB)

Uppföljning regionalt trafikförsörjningsprogram 2017 Pdf, 587 kB. (pdf, 601 kB)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?