Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Samverkan ska stärka miljön

Samverkan ska stärka miljön

Hallå där Miranda Fredriksson, miljöstrateg, nu har Region Värmlands nya miljöplan beslutats.

Vad innebär det?

– Miljöplanen omfattar primärt Region Värmlands interna miljöarbete och har fokus på att minska vår organisations miljöpåverkan. Men genom en aktiv samverkan med andra regionala och lokala organisationer samt intresseorganisationer är förhoppningen att vårt arbetssätt och resultat kan bidra till att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet i hela länet.

– Miljöplanen innehåller ett antal mål som stöttar en hållbar regional utveckling, bland annat att bidra till hållbart resande och att regionen ska stödja utvecklingen av infrastruktur för fossilfria bränslen och elladdning, att vi ska öka inköpsandelen av närproducerade och ekologiska livsmedel.

Kan du beskriva huvuddragen i planen?

– Det finns tre övergripande mål som sätter ramarna för miljöarbetet: Vi minimerar vårt klimatavtryck. Vi använder våra resurser klokt. Vi bidrar till hälsosamma miljöer.

– Utifrån dem har sju målområden ringats in, till exempel resor och transporter, finansförvaltning och läkemedel. Varje målområde bidrar till minst ett av de övergripande målen och innehåller en långsiktig målsättning som anger riktningen för vart vi bör befinna oss i framtiden. Utifrån vad som är
realistiskt att nå på kort sikt finns ett antal mål som ska uppnås senast 2024. De övergripande målen och målområdena har ringats in utifrån regionens betydande miljöaspekter, Agenda 2030, Parisavtalet, de nationella miljömålen samt andra relevanta regionala planer och strategier, bland annat Värmlandsstrategin, Trafikförsörjningsprogrammet och Energi- och klimatstrategin för Värmland.

Finns det något som är nytt i planen jämfört med tidigare år?

– Miljöplanen ersätter miljöstrategin som ursprungligen togs fram för Landstinget i Värmland. Då Region Värmland har ett regionalt utvecklingsansvar finns det regionala perspektivet med i miljöplanen och nya målområden och mål tagits fram som kopplar till kollektivtrafiken, regional utveckling och kultur också.
– Vi kommer också att arbeta med fokusår utifrån de övergripande målen. Målsättningen är att genom olika riktade insatser medvetandegöra miljöplanen och dess innehåll internt samt initiera olika åtgärder med anknytning till målen. Exempelvis kommer det övergripande målet "Vi använder våra resurser klokt" vara i fokus 2022.

Hur kommer värmlänningen märka att vi har en ny miljöplan?

– Den enskilde värmlänningen kommer troligtvis inte märka av miljöplanen. Men det utökade regionala perspektivet på planen med insatser för att stödja en hållbar utveckling inom länet bör främja varje värmlänning på såväl kort som lång sikt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?