Till startsidan

Strategier

En strategi skapas för att ange vilken inriktning som ska tas för att uppfylla krav i policys, vårdgivardirektiv, nationella riktlinjer och satsningar eller prioriterade områden i regionplanen. En strategi fastställs av regionstyrelsen eller en nämnd och omfattar hela Region Värmland.

En av förutsättningarna för utvecklingsplanens genomförande är att Region Värmland tar stora steg framåt inom e-hälsoområdet, både för att möta patienternas förväntningar och för att kunna förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

Strategi för e-hälsa (pdf) Pdf, 583 kB.

Öppenhet, hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet är det fundament som entreprenörskapsstrategin vilar på. Det är nödvändigt för att skapa ett attraktivt näringsliv och ett attraktivt Värmland. Det kommer att genomsyra hela vårt arbete med att förverkliga strategin.

Entreprenörskap

Region Värmlands folkhälsostrategiska plan tydliggör Region Värmlands folkhälsouppdrag och vilka insatsområden som är viktiga. Det långsiktiga målet i planen är God, jämlik och jämställd hälsa. Den folkhälsostrategiska planen för 2022–2030 ska fungera som inspiration och vägledning för systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete.

Mer om regionens arbete med folkhälsa

Hälso- och sjukvården står inför både fantastiska möjligheter och stora utmaningar. Värmland har en befolkningsutveckling som innebär extra stora behov av att tänka nytt.

Framtidens hälso- och sjukvård

Strategin gör det möjligt för klustren att jobba mer långsiktigt och resultatinriktat.

Klusterstrategi

Läkemedelsstrategin ska utgöra ett underlag för Region Värmlands prioriterade insatser och förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Region Värmland ska säkerställa att vi har en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning och en läkemedelsbehandling som är kostnadseffektiv, både för patienten och för samhället.

Läs mer om vårt läkemedelsarbete

Planen är trafikslagsövergripande och omfattar person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2018-2029

Region Värmlands miljöstrategi pekar ut tre insatsområden: minskat klimatavtryck, hållbar resursanvändning och hälsosamma miljöer.

Regionens interna miljöarbete

För att förebygga vårdskador har Region Värmland en patientsäkerhetsstrategi. Den utgår från patientsäkerhetslagen och bygger på fyra fokusområden; ledning och styrning, systematiska utredningar och uppföljningar, kompetensutveckling och patientinvolvering.

Patientsäkerhetsberättelse

Personalstrategin anger Region Värmlands övergripande målsättning inom personalområdet. Den anger inriktningen för arbetet så att kompetensförsörjning i balans säkerställs.

Medarbetarstatistik

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten, stödjande för kommunala biblioteksplaner samt ger underlag för att utveckla biblioteksverksamheterna och stimulera samverkan mellan biblioteken inom länet.

Regional biblioteksplan 2021-2024

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Strategin pekar ut långsiktiga mål och inriktningar inom digitaliseringsområdet. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå framgång i Region Värmlands arbete för att uppnå redan befintliga mål och att utveckla verksamheten. Invånarnas förväntningar och behov, nya tekniska möjligheter och behov av effektivisering är viktiga drivkrafter i detta arbete.

Strategi för digital utveckling (pdf) Pdf, 137 kB.

Regioner bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver därmed medverka i kunskapsutveckling och framtagande av evidens som en del av kärnuppdraget. Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna att ge god hälso- och sjukvård.

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (pdf) Pdf, 1 MB.

Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering 2015-2020 ska fungera som ett verktyg för hållbar utveckling och tillväxt i Värmland.

Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020.

Värmlandsstrategin

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?