Start / Om regionen / Projekt och evenemang / Hållbar vårdcentral / Sju fokusområden / Lägesrapport Hållbar vårdcentral augusti 2021

Lägesrapport Hållbar vårdcentral augusti 2021

Ta del av projekt Hållbar vårdcentrals lägesrapport från augusti 2021.

Detta har vi åstadkommit hittills

Transporter

Identifierat förändringsbehov av resvanor för både personal och patienter. Idag är det mycket bilåkande. Positivt är att en majoritet av våra patienter är positiva till mer distansmöten som ger mindre bilåkande.

Material

Prismärkning av vissa förbrukningsmaterial i förråden pågår. För kort tid har gått för att göra en uppföljning.

Britspapper kan plockas bort! Behövs inte, är dessutom ett skrymmande material som ska transporteras till och som avfall från VC.

Läkemedel

Receptronder VC Eda pågår och planeras på Kronoparken, utvärdering ska göras. Ronden genomförs tillsammans med läkare, sjuksköterska och farmaceut utifrån janusinfos lista över särskilt miljöbelastande läkemedel.

Föreläsningar för läkare och sköterskor inbokade med perspektivet Läkemedel och miljö.

Energi

Föreläsning om energiförbrukning och arbetsmiljö. Husesyn tillsammans med medarbetarna på vårdcentralen för att hitta enkla förbättringar.

Medarbetarna har fått prova klimatkontot.se för att kontrollera sitt privata klimatavtryck.

Avfall

Provat ta bort papperskorg i administrativa rum inkl undersökningsrum. Ersatt stora soppåsar med Longopac för att minska plastförbrukning.

Inom projektet har vi kunnat identifiera två viktiga aspekter som måste hanteras för att mera ordnat kunna tillförsäkra vårdcentralerna möjligheter att källsortera sitt avfall:

Gränsdragningen mellan sjukvården och Regionservice gällande avfallshantering behöver reformeras. Det är inte optimalt att ena "halvan" av en källsorteringsvagn ansvarar Regionservice för (matavfall och hushållsavfall). Den andra halvan, med källsorterat material som papper, plast, glas etc, ansvarar sjukvården för. Suboptimering! Problemet har nära koppling till begreppet vårdnära service.

Utrymme! På många vårdcentraler finns inte utrymme att förvara källsorterat material innan upphandlad transportör hämtar. Alternativa lösningar måste övervägas, exempelvis uppmontering av enklare bod i nära anslutning till VC.

Vårdförlopp

Ryms inte riktigt inom projektet men viktigt att uppmärksamma hållbarhetsperspektivet vid framtagandet av nya vårdförlopp.

Digitalisering

Interprofessionsmöten kan med fördel genomföras som videomöten i Teams. Exempelvis med Försäkringskassan, kommunsköterskor och särskilda boenden och rehabteam. Se denna information på intranätet: Digitala möten

Övrigt

Vi har märkt att vi börjar nå gränsen för vad som är möjligt att minska vårdcentralernas miljöpåverkan genom att utveckla stödfunktionerna. För att komma längre behöver vi arbeta med tillsammans och närmare med personalen för att utforma lämpliga förbättringar. Det är ändrade rutiner och vardagsbeslut som krävs för att ytterligare minska miljöavtrycket.

En checklista för förbättringsarbete i form av en bingobricka är under färdigställande, "Hållbarhetsbingo"

Planerade aktiviteter för hösten 2021

Transporter

Undersök om det går det att effektivisera varutransporter till/från vårdcentralerna för att minska miljöbelastningen?

Material

Genomföra en uppföljning av prismärkningen av vissa förbrukningsmaterial i förråden. Har den haft någon effekt?

Test av arbetssättet "OneWound" med syfte att minska förbrukning av engångsmaterial, transporter, antibiotikaanvändning och skötersketid vid omhändertagandet av kroniska sår.

Läkemedel

Prova receptronder även på Kronoparken. Fortfarande svårigheter för läkemedelsenheten att avsätta resurser just nu på grund av vaccinationsarbetet.

Ytterligare föreläsningar för läkare och sköterskor planeras med perspektivet Läkemedel och miljö. Ulrika kommer tillsammans med läkemedelsenheten föreläsa för ST-läkare och AT-läkare. Senare kommer föreläsningar att hållas för läkare och för sköterskor på VC. Föreläsningen kommer att spelas in för att kunna användas vid t.ex. APT.

Energi

Föreslå regelbundna energironder liknande arbetsmiljöronder där man gör en översyn av energiförbrukning på sin arbetsplats. Eller kan husesyn ur energisynvinkel inkluderas i arbetsmiljö-ronden. Det skulle vara ett sätt att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och samtidigt minska energiförbrukningen ytterligare.

Inspelning av föreläsningen om energi och arbetsmiljö för användning vid APT.

Avfall
-

Vårdförlopp

Arbete pågår för att ta fram ett beslutsstöd motsvarande Luppen anpassat för mer vårdnära beslut, inklusive vid framtagande/implementering av lokala vårdförlopp.

Annat

Dokumentation av projektets resultat. Hur kan vi öka antalet resfria möten? Undersöka möjligheten att knyta ihop Cosmic och Visiba Care bättre.

Kontinuerligt förbättringsarbete ur miljösynvinkel

Arbetet med att anpassa arbetssätt med mer miljöhänsyn behöver fortsätta. Kraven på vårt samhälle att minska utsläppen av växthusgaser har ökat visar rapporten från FN:s klimatpanel IPCC (fn.se) som kom nu i början av augusti. Sjukvården är en verksamhet som står för cirka 5 procent av de totala utsläppen varför förändringar är nödvändiga. Det är inte enstaka kampanjer som är lösningen utan fokuserat dagligt arbete med att identifiera problemområden och försöka hitta lösningar som minskar utsläpp av miljöstörande substanser, både lokalt hos oss och där de varor vi använde produceras. Transporter av varor och personer ger ett stort bidrag till miljöpåverkan.

Erfarenheter av förbättringsarbetet i Hållbar vårdcentral

Ett sökande arbete, det finns inte färdiga lösningar
Hittills har förbättringar gjorts med hjälp av vårdens stödfunktioner
Individens bidrag behövs för fortsatta förbättringar
Inspiration och idéer genom kontakter med andra regioner
Nyhetsbrev från Region Skåne med tema: "Levnadsvanor för hälsa och hållbar utveckling"

Kontakt

ulrika.nyhammar@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen