Start / Om regionen / Projekt och evenemang / Hållbar vårdcentral / Sju fokusområden / Lägesrapport Hållbar vårdcentral maj 2021

Lägesrapport Hållbar vårdcentral maj 2021

Ta del av projekt Hållbar vårdcentrals lägesrapport från maj 2021.

Lägesrapport om arbetet med projektets fokusområden

Transporter

Svaren i patientundersökningen om resvanor till och från vårdcentralen visade att mer än hälften av besökarna/patienterna kan tänka sig genomföra besöket/vårdmötet digitalt. Att minska antalet resor är en viktig miljöåtgärd. För att det ska hända är det de professioner som bokar vårdmötet som ska tänka digital först, iakttagande typ av besök och patientenssituation. Vilket stöd saknas för att möjliggöra en ökning av digitala vårdmöten? Vilka rutiner och instruktioner behöver utvecklas?

Vi såg i resvaneundersökningen för personal att många mil körs i egen bil varje dag. Hur kan vi minska det? Möjligheten att boka digitala vårdmöten för patienterna skapar möjlighet för personal att genomföra sådana möten hemifrån någon dag i veckan. Det finns exempel på andra professioner i vården som redan har redan genomfört detta.

Material

Prismärkning av vissa förbrukningsmaterial i förråden pågår. För kort tid har gått för att göra en uppföljning. Britspapper ska plockas bort. Behövs inte, är dessutom ett skrymmande material som ska transporteras till och som avfall från vårdcentral.

Vi planerar och förankrar genomförandet av en pilot med en ny förbandstyp tillsammans med leverantören. Leverantören visar på utvärderingar i andra regioner där resultatet är färre patientbesök med mindre tidsåtgång för personal och lägre förbandskostnad.

Läkemedel

Receptronder vårdcentral Eda pågår och planeras på Kronoparken, utvärdering ska göras. Ronden genomförs tillsammans med läkare, sjuksköterska och farmaceut utifrån utvalda preparat. Fortfarande svårigheter för läkemedelsenheten att avsätta resurser just nu på grund av vaccinationsarbetet.

Föreläsningar för läkare och sköterskor planeras med perspektivet Läkemedel och miljö. Ulrika kommer tillsammans med läkemedelsenheten föreläsa för ST- och AT-läkare. Senare kommer föreläsningar att hållas för läkare och sköterskor på vårdcentral. Föreläsningen kommer att spelas in för att kunna användas vid till exempel APT.

Energi

Föreslås regelbundna energironder liknande arbetsmiljöronder där man gör en översyn av energiförbrukning på sin arbetsplats. Det skulle vara ett sätt att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och samtidigt minska energiförbrukningen ytterligare.

Inspelning ska göras av Charlotte Kullander Hedboms (handläggare på regionfastigheter) föreläsning om energi och arbetsmiljö för användning vid APT.

Be medarbetarna att prova klimatkontot.se för att kontrollera sitt privata klimatavtryck.

Avfall

Provat ta bort papperskorg i administrativa rum inklusive undersökningsrum. Ersatt stora soppåsar med Longopac för att minska plastförbrukning.

Inom projektet har vi kunnat identifiera två viktiga aspekter som måste hanteras för att mera ordnat kunna tillförsäkra vårdcentralerna möjligheter att källsortera sitt avfall:

Gränsdragningen mellan sjukvården och regionservice gällande avfallshantering behöver reformeras. Det är inte optimalt att ena "halvan" av en källsorteringsvagn ansvarar regionservice för (matavfall och hushållsavfall). Den andra halvan, med källsorterat material som papper, plast och glas med mera ansvarar sjukvården för. Problemet har nära koppling till begreppet vårdnära service.

På flera vårdcentraler finns inte utrymme att förvara källsorterat material innan upphandlad transportör hämtar. Alternativa lösningar måste övervägas, exempelvis uppmontering av enklare bod i nära anslutning till vårdcentral.

Vårdförlopp

Arbete pågår för att ta fram ett beslutsstöd motsvarande Luppen anpassat för mer vårdnära beslut, inklusive vid framtagande/implementering av lokala vårdförlopp.

Digitalisering

Hur kan vi öka antalet resfria möten? Se fråga under rubrik Transporter.

Interprofessionsmöten kan med fördel genomföras som videomöten i Teams. Exempelvis med Försäkringskassan, kommunsköterskor och särskilda boenden och rehabteam. Arbete kring Digitala kallelser och fakturor är påbörjat.

Övrigt

Projektet Green GP fick tyvärr inte finansiering från EU via programmet Horizon 2020. Vi har fått frågan om vi är intresserade av att delta i ett nytt försök att få finansiering till projektidén, denna gång från programmet Horizon Europe. Naturligtvis är vi intresserade, ett genomförande av projektet kommer att ge många tillfällen att utbyta och få förslag på idéer som minskar primärvårdens miljöpåverkan.

Vi har märkt att vi börjar nå gränsen för vad som är möjligt gällande att minska vårdcentralernas miljöpåverkan genom att utveckla stödfunktionerna. För att komma vidare behöver vi arbeta tillsammans och närmare med att personalen för att utforma lämpliga förbättringar. Det är ändrade rutiner och vardagsbeslut som krävs för att ytterligare minska miljöavtrycket.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen