Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om en enhet för patienter vars problem inte kunnat diagnostiseras eller behandlas samt om att barnens rättigheter i vården ska stärkas

Förslag på enhet för patienter vars problem inte kunnat diagnostiseras eller behandlas

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade på tisdagen beslut om att ta fram ett konkretiserat förslag för etablering av en specialiserad enhet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Enheten ska arbeta med utredning, bedömning och viss behandling av patienter vars problem inte kunnat diagnostiseras eller behandlas. Enheten ska ha en tät samverkan med primärvården och specialistmottagningarna på länets sjukhus och bestå av multiprofessionella team som utifrån patientens individuella behov konsulterar andra specialister och kompetenser. Förslaget ska inarbetas i nämndplanen 2020 som ett prioriterat utvecklingsområde.

Barnens rättigheter i hälso- och sjukvården ska stärkas

Nämnden beslutade också att införa rutiner för att en modell i linje med SKL:s barnkonsekvensanalys används vid beslutsfattande inom Region Värmland. I dag används en barnchecklista vid olika politiska beslut. Detta är ett enklare underlag för att bedöma vilka konsekvenser beslut får för barn och i vilken utsträckning barns rättigheter tas tillvara. En barnkonsekvensanalys (BKA) har samma syfte men är mer omfattande och innebär en prövning av barnets bästa. Båda utgår från artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Avslag för vaccinationsprogram mot TBE

Värmlandssamverkan inkom förra året med ett politiskt initiativ om att utreda hur ett vaccinationsprogram mot TBE i Värmland skulle kunna utformas, vilka effekter det skulle få vad gäller minskad sjukdomsbörda för befolkningen och vilka konsekvenser det skulle få för Region Värmland. Smittskydd Värmland fick därefter i uppdrag att hantera frågan och initierade en hälsoekonomisk utvärdering av vaccin mot TBE. Denna utfördes sedan av enheten för hälsometri vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet. Detta resulterade i en rapport innehållande hälsoekonomiska utvärderingar i Region Värmland som visar att ett införande av allmän och avgiftsfri vaccination mot TBE inte är en kostnadseffektiv strategi. Därför fattade nämnden beslut om att avslå initiativet.

Kontakta Eva Julin Dombrowe vid frågor om detta ärende

Implementering av riktlinje gällande kvalitetssäkrat lekmaterial i väntrumsmiljöer för barn

Nämnden beslutade också att den reviderade riktlinjen "Kvalitetssäkrat lekmaterial i väntrumsmiljöer för barn" ska implementeras i verksamheten. Riktlinjens syfte är att säkerställa att alla barn i vården möts av en hälsosam, giftfri, trygg och pedagogisk miljö. Sedan tidigare har verksamhetsutvecklare inom barnhälsovården i samarbete med lekterapeut uppsökt alla barnavårdscentraler (BVC), för översyn av väntrumsmiljön och tillsammans med personal utfört förbättringsåtgärder i enlighet med riktlinjen. Revideringen av riktlinjen har därefter gjorts för att ytterligare tydliggöra vilket lekmaterial som är lämpligt, hur inköp ska genomföras samt handhavande i övrigt som är viktigt för miljöer där barn vistas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen