Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Regionala utvecklingsnämnden i korthet

En ny regional utvecklingsstrategi, ett motionssvar och en ansökan om bidrag var några av ärendena när Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd hade sammanträde 10 april.

Ansökan om bidrag till projekt Framtidens förmågor

Den regionala utvecklingsnämnden avslog vid sitt möte på onsdagen en ansökan från Framtidsfrön om strax under tre miljoner kronor till projektet Framtidens förmågor. Projektet ska stödja skolorna i utbildning och kunskap kring entreprenörskap för mellanstadie- och högstadieelever. Region Värmland gör bedömningen att projektet inte är stödbart enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. Grundskolan är en kommunal fråga som Region Värmland inte har i uppdrag att arbeta med.

Svar på motion

I maj i fjol skrev Värmlandssamverkan en motion till dåvarande regionfullmäktige om att öka Region Värmlands politiska engagemang i den värmländska besöksnäringen. Motionen har beretts av tjänstepersonsorganisationen och förslaget blev att Region Värmland tecknar en flerårig överenskommelse med Visit Värmland kring inriktning, roller och ansvar, och hur verksamheten årligen ska följas upp. Den regionala utvecklingsnämnden beslutade att anta förslaget. Det blir också nämnden som tecknar avtalet i Region Värmlands namn.

Process för framtagande av ny regional utvecklingsstrategi

Värmlands nuvarande regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin 2014–2020, löper snart ut. Ansvaret att ta fram en ny plan ligger på Region Värmland. Därför beslutade den regionala utvecklingsnämnden på onsdagen att anta ett förslag om hur processen för att ta fram en ny plan ska se ut. Liksom när den nuvarande planen togs fram ligger ett stort fokus på delaktighet, att personer från en mängd organisationer – formade i referensgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper – deltar i arbetet. Nämnden önskar också få återkoppling om hur invånare ska involveras i processen.

I och med beslutet startar arbetet omedelbart med att ta fram underlag och planering för dialogmöten. I mars 2020 ska det finnas en remissutgåva av planen och knappt ett år senare – efter en politisk process – ska det finnas en ny regional utvecklingsplan på plats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen