Region Värmland / Nyhetsarkiv / Stor satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Stor satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Förbättrad neonatalvård, utbildning av kulturdoulor och tidig involvering av fysioterapeuter.Det är några exempel bland ett brett antal områden som Region Värmland prioriterat inom ramen för den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Det är genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som landets regioner erhållit riktade stimulansmedel för att arbeta med förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa.
Arbetet har pågått sedan 2015 och 2018 fördelades sammanlagt 1,8 miljarder kronor. För Region Värmlands del handlade det om 46 miljoner kronor som lagts på olika områden.
– I Region Värmland arbetar vi utifrån fyra fokusområden som följer de nationella överenskommelserna. De utgörs av lyhördhet för patientens behov i vårdkedjan, förebyggande av skador och komplikationer, stärkt kompetensförsörjning och arbetsmiljö samt stärkta insatser för kvinnors hälsa inom primärvården, säger Anna-Carin Edström, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och ordförande för styrgruppen för regeringssatsningen.
Inom ovanstående områden har Region Värmland lagt resurser på bland annat:

Förstärkt neonatalvård

En god anknytning mellan barn och föräldrar direkt från start är av betydelse för barnets långsiktiga utveckling. Det har legat till grund för arbetet med stärkta insatser inom den neonatala vården. Region Värmland arbetar med nollseparering, vilket innebär att för tidigt födda barn som behöver andningsstöd i största utsträckning ska kunna stanna kvar hos modern för att undvika separation av mor och barn.
Insatser har också gjorts för att möjliggöra samvård där både en sjuk moder och ett sjukt barn kan vårdas tillsammans i stället för på skilda håll.

Kontakt: Elisabeth Myrén, avdelningschef avdelning 11, 054-61 44 22.

Kulturdoulor

20 kulturdoulor och kulturtolkar har utbildats av Region Värmland för att hjälpa kvinnor och familjer som inte har svenska som modersmål före, under och efter förlossning.
Doulorna stöttar kvinnorna i samband med förlossning medan kulturtolkarna hjälper familjer på familjecentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning.

Kontakt: Emma Bryngfors Nilsson, verksamhetsutvecklare, emma.nilsson@regionvarmland.se, 072-567 50 45.

Fysioterapi inom kvinnosjukvården

För kvinnor som drabbats av skador kopplade till bäckenbottenmuskulaturen i samband med förlossning är rätt rehabilitering en viktig faktor för fortsatt god livskvalitet.
Rehabilitering av bäckenbottendysfunktion är ett område som nu prioriteras via satsningen där en fysioterapeut med särskild inriktning mot förlossningsrelaterade skador anställts för att ge individuell hjälp till dessa kvinnor, vilket är ett sätt att öka jämlikheten inom rehabilitering. Fysioterapeuten bedömer och behandlar även kvinnor med smärta i bäckenbotten.

Kontakt: Annie Albrektsson, sjukgymnast och projektledare, 054-61 52 38

Om den nationella överenskommelsen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen