Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredagen fattades bland annat beslut om att föreslå att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas.

Tågstationer kan återöppnas

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland föreslår att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas. Det beslutade förslaget från majoriteten är fem hållplatser. I vilken utsträckning de kan trafikeras avgörs av Trafikverket i den årliga tågplanen.

Nämnden har beslutat att ansöka hos Trafikverket om tågstopp under 2021 på, utöver de stationer som trafikeras idag, ytterligare fem stationer i följande prioritetsordning:

  • Lene och Ottebol
  • Brunsberg
  • Ås
  • Lerot

Om och hur mycket dessa kan trafikeras 2021 avgörs i Trafikverkets tågplaneringsprocess, där Värmlandsbanans begränsade kapacitet ska fördelas mellan länstågen och andra som ansökt om att få använda järnvägen.

Socialdemokraterna i nämnden ville stanna vid tjänstemannaförslaget, som var att ansöka för stopp i Lene och Ottebol, och begärde votering som utföll med 8-5 för majoritetens förslag.

En utredning om att öppna fler tågstationer pågår inom Region Värmland. I arbetet inför nästa tidtabellskifte, som sker i december i år, har utredningen fokuserat på de fem stationer på Värmlandsbanan där trafiken upphörde december 2016: Lene, Ottebol, Brunsberg, Ås och Lerot.

Slutsatsen är att det är möjligt att tillföra vissa tåguppehåll, men inte på samtliga fem hållplatser i tillräcklig omfattning för en tidtabell som kan möta resenärernas behov av skol- och arbetspendling.
Om alla fem orterna ska få ett bra utbud av kollektivtrafik, så kommer det att behövas någon form av kompletterande kollektivtrafik.

I den kapacitetsanalys som utförts tillsammans med Trafikverket är bedömningen att sannolikt inget eller möjligen endast ett fåtal tåg kan stanna på samtliga fem berörda stationer utan betydande konsekvenser. Det troliga utfallet är att ett antal turer kan göra uppehåll på någon eller några av platserna, men sannolikt färre än vad som var fallet 2016.

Stationerna Rottneros och Oleby återöppnades på prov i december 2019. Inför 2022 års tidtabell (som börjar gälla i december 2021) kommer Region Värmland kollektivtrafik att fortsätta utreda eventuellt återöppnande av övriga stationer på Fryksdalsbanan.

Sista dag för ansökan till Trafikverket är den 14 april 2020. Tågplanen fastställs av Trafikverket den 25 september.

Den 30 september tar kollektivtrafiknämnden i Region Värmland ställning till eventuell kompletterande tågtaxi som anslutningstrafik till hållplatserna. Då fastställs slutgiltigt vilket trafikutbud de olika orterna ska få.

Trafikstart är den 13 december 2020.

Tågtrafik till Degerfors

I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Värmland besluta om allmän trafikplikt för att därigenom säkerställa trafik som anses nödvändig och som inte bedöms komma till stånd utan att trafiken upphandlas. Ett sådant beslut togs för sträckan Kristinehamn – Degerfors.

Det formella beslutet krävs för att kunna trafikera sträckan. Beslutet gäller från 13 december och tio år framåt.

Kollektivtrafikens överskott 4,5 miljoner

Den ekonomiska redovisningen visar att kollektivtrafiknämnden har ett överskott på 4,5 miljoner kronor för år 2019.

Ny busslinje till universitetet

Karlstadsbuss lägger ner linje 52 i höst och skapar istället en helt ny linje, linje 55, från Ilanda bytespunkt till Karlstads Universitet, en resa på under 20 minuter istället för dagens 30-45 min för turer via centrala Karlstad. Tre morgonturer och tre eftermiddagsturer ska köras från och med i höst. Resandet på linje 52 har stadigt minskat och är idag i snitt sex resenärer per tur.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen