Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om två förstudier samt om förslag till regionstyrelsen om ett flertal satsningar i Värmland.

Förstudie om insatser för patienter med långvarig smärta

Efter ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan, om att införa en funktion för patienter med långvarig smärta på vårdcentralerna, fattade nämnden beslut om att genomföra en förstudie avseende insatser för patienter med långvarig smärta. Den ska ske i samordning med kunskapsstyrningens programområde för smärta och programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt beakta andra närliggande utvecklingsarbeten inom området långvarig smärta.

Utredningen som följde på initiativet visade att regionen har förutsättningar att ta hand om patienter med smärta, men att det saknas ett strukturerat och enhetligt omhändertagande. Den visade också att det finns goda förutsättningar att optimera omhändertagandet av patienter med långvarig smärta och säkerställa en jämlik och personcentrerad vård inom ramen för regionens satsning på bästa effektiva omhändertagandenivå.

Förstudie om ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem

Region Värmland har uppmanats att svara på en remiss gällande ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem upp till 20 år, samt akutavdelning för unga upp till 18 år.

Förslaget är framtaget av Värmlands läns vårdförbund och beskriver behovet av och en modell för HVB-hem i Värmland. Förslaget innebär att länets 16 kommuner tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan samt ökad kvalitet för målgruppen.

Nämnden och regionen anser att förslaget är omfattande och har koppling till andra pågående utvecklingsområden, exempelvis vad gäller vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin samt länsmottagning och lokala mottagningar för unga med missbruksproblem. Nämnden fattade därför beslut om att en förstudie ska genomföras i samverkan mellan Värmlands läns vårdförbund, länets kommuner och Region Värmland.

Nämnden var enig i att det är viktigt att prioritera ett genomförande och ställer sig positiva till syftet i förslaget.

Förslag om flera satsningar i Värmland

Nämnden föreslår också regionstyrelsen att fatta beslut om att Vårdcentralen Filipstad ska byggas om, att skapa en familjecentral och samlokalisera Folktandvården i Säffle samt att Region Värmland ska hyra lokaler för en familjecentral på Våxnäs i Fredricelundsskolan, som byggs av Karlstads Kommun.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen