Till startsidan

Regionarkivet

Regionarkivet är slutarkiv för Region Värmlands alla handlingar som ska bevaras. Här förvaras arkivhandlingar från hela Region Värmland, både från enheter som upphört och från ännu aktiva verksamheter.

Regionarkivet ansvarar för arkiv- och dokumenthantering inom Region Värmland och ger råd och stöd till Region Värmlands verksamheter i dessa frågor. Idag finns cirka 12 000  hyllmeter med handlingar i vårt arkiv.

Det finns också ett elektroniskt arkiv (R7e-arkiv) som förvaltas tillsammans med tio andra regioner.

Att ta del av arkiverade handlingar

Det är till regionarkivet du vänder dig om du vill läsa eller få kopior på arkiverade handlingar från Region Värmland (tidigare Landstinget i Värmland). Exempel på handlingar som finns i arkivlokalerna är äldre patientjournaler, betyg från vårdgymnasium och protokoll.

Du kan gratis ta del av handlingarna på plats efter sedvanlig sekretessbedömning eller också få kopior på papper. Kontakta gärna regionarkivet via telefon eller e-post innan ditt besök så att de handlingar du är intresserad av kan tas fram i förväg.

Sök i våra arkiv

För att hitta och söka i arkiv finns det förteckningar över arkivens innehåll. Genom förteckningarna får du överblick och information över vad som finns i våra arkiv.

Sök i våra arkiv.

Beställ kopia på patientjournal

Hos Regionarkivet förvaras äldre patientjournaler, äldre än 1992. Senare journaler finns i huvudsak kvar hos aktuell vårdinrättning, sjukhus, vårdcentral etc. Journalinformation omfattas i regel av sekretess och kommer att menprövas innan ett utlämnade sker.

Journalkopia på din egen patientjournal

Din egen journal har du i de flesta fall rätt att ta del av, annars är sekretessen 70 år.

Blankett för beställning av journalkopior från egen journal. Pdf, 86 kB.

Journalkopia på annan persons patientjournal

Skulle du vilja ta del av någon annans journal och det inte har gått mer än 70 år behöver du komplettera din begäran med vissa uppgifter eller handlingar. Gäller det en levande person behöver du komplettera din begäran med en fullmakt - i original.

Blankett för beställning av kopia  på patientjournal med fullmakt Pdf, 133 kB..

Kopia på patientjournal för avliden person

Gäller din begäran journalkopior för en avliden person behöver du komplettera med en handling som visar att ni är närstående, till exempel genom att visa släktskap. Släktskap kan visas genom registerutdrag ur folkbokföringen som kan fås från Skatteverket. Skatteverket tog över folkbokföringen 1991-07-01 varför man ibland kan behöva äldre uppgifter för att visa släktskap. Dessa kan beställas via Riksarkivet.

Blankett för beställning av kopia på avliden anhörigs journal (pdf). Pdf, 136 kB.

Journalkopior barn under 18 år

När det gäller journalkopior för barn under 18 år skickas dessa endast till vårdnadshavare. Det vi behöver veta för att kunna hitta efterfrågad journal är:

  • Patientens personnummer, namn och eventuellt tidigare efternamn.
  • Var patienten vårdades (sjukhus, klinik, vårdcentral med mera).
  • Aktuellt behandlingsår.
  • Vad patienten vårdades för.

Betyg och utbildningshandlingar

Region Värmland har drivit olika skolor till exempel Vårdgymnasierna, Vårdhögskolan och folkhögskolorna. Hos Regionarkivet förvaras betyg och andra arkivhandlingar från de skolor Region Värmland varit huvudman för.

Beställ dina betygskopior via formuläret.

Mellan 1999 och 2005 finns betyg för Vård- och omsorgsprogrammet Sundstagymnasiet på Karlstads kommunarkiv. Därefter på Nobelgymnasiet.

Administrativa handlingar

Med administrativa handlingar menas exempelvis protokoll, avtal, statistik, trycksaker, årsberättelser och beslut av olika slag. Dessa handlingar visar hur regionen (tidigare landstinget) har styrts och om ekonomiskt resultat etc.

De uppgifter du behöver lämna för att hitta den handling du söker är:

  • I vilken verksamhet handlingen har upprättats eller inkommit (exempelvis regionfullmäktige).
  • Vilken typ av handling det rör sig om (exempelvis årsberättelse, protokoll, beslut).
  • När handlingen tillkom.

Region Värmlands arkivarier

Region Värmlands arkivarier ger råd och anvisningar, utövar tillsyn och handlägger frågor rörande informationhantering samt arkiv- och dokumenthantering.

Personuppgiftsombudet handlägger frågor om bland annat begäran om utdrag av personuppgifter från landstingets IT-system. Personuppgiftsombud är Henrik Landtmanson.

Adress och kontaktuppgifter till Arkivenheten

Regionarkivet, Arkivcentrum
Hööksgatan 2, plan 2
651 85 Karlstad

Telefon: 010-833 11 50

Telefontid: Måndag till fredag klockan 10.00-12.00

E-post: arkivenheten@regionvarmland.se