Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Samverkan med idéburen sektor / Minnesanteckningar och övriga dokument

Minnesanteckningar och övriga dokument

Här finns anteckningar och annat material från större möten som hållits inför en överenskommelse om samverkan inom det sociala området i Värmland.

Aktiviteter 2018

Överenskommelsen Värmland antagen.

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018 och den 20 april signerades överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer. En handlingsplan har även arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu gått över till en ledningsgrupp, vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter.

Seminarie  28 maj - Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

En av aktiviteterna för våren var att anordna ett kunskapsseminarie om IOP med underrubriken:  Hur kan idéburet offentligt partnerskap skapa långsiktig samverkan! Seminariet genomfördes den 28 maj där ca 50 personer fick ta del av kunskap om IOP av bla Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig från Forum.

Se nedanstående presentationer.

Stormöte 24 januari - Överenskommelsen Värmlands betydelse för den idéburna sektorn i Värmland

Fortsatt dialog hölls på stormöte med idéburen sektor under eftermiddagen den 24 januari, dels om Överenskommelsen Värmland samt aktivitetsplan för 2018. Föreläsare från Region Örebro samt Örebro Föreningsråd berättade om deras resa och framtiden gällande Överenskommelsen i Örebro. Förslag framkom om att se på en möjlighet att skapa en paraplyorganisation för idéburen sektor i Värmland, varvid en interimsstyrelse tillsattes för att återkomma med förslag till gruppen under våren. Avslutningsvis bjöds samtliga föreningar in till signering av Överenskommelsen Värmland den 20 april. Officiell inbjudan kommer inom kort.

Aktiviteter under 2017

Under våren 2017 har dialogmöten hållits för fortsatt gemensam planering av överenskommelsen. Processledare har tillsats från Landstingets sida samt även för de idéburna. Arbetsgrupp samt skrivargrupp är utsedda för att arbeta för att den regionala överenskommelsen ska vara framtagen gemensamt och undertecknad under våren 2018. 

Under sommaren har fortsatt arbete skett med framtagande av en regional överenskommelse i Värmland. Skrivargruppen och dialoggruppen har träffats kontinuerligt och tagit fram ett utkast som presenterades den 26 september. En föreläsning där representanter från Västra Götalandsregionen deltog och berättade om deras process under temat "Att arbeta och samverka före och efter överenskommelsen". Därefter genomfördes en workshop där alla fick vara med och framföra sina åsikter om utkastet och om framtiden. Program 26 september Pdf, 172 kB.

Rapport DIALOG

De senaste årens arbete med den regionala överenskommelsen finns beskrivet i rapporten DIALOG Pdf, 1 MB., skriven av Tina Bergenbrink. I rapporten finns även det fortsatta arbetet beskrivet.

Den nationella överenskommelsen

Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Överenskommelsens arbete genomsyras av sex principer: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Arbetet stöder sig på Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Idéburna organisationer

De idéburna organisationerna med social inriktning är samlade i paraplyorganisationen Forum.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om  om det civila samhällets förutsättningar bland annat. De ger också bidrag till föreningslivet. 

2017

26 september

17 maj

8 mars

2016

Under 2016 hölls flera möten för att komma vidare mot en överenskommelse mellan de idéburna organisationerna inom det sociala området och Landstinget i Värmland.

2015

23 oktober

Förra samlingsdagen med regionerna Västra Götaland och Skåne hade en mer offentlig inriktning, den här var det mer fokus på de idéburna.

23 januari

I januari träffades idéburna frivilligorganisationer och politiker för en gemensam inspirationsdag. Region Skåne och Västra Götalandsregionen berättade om hur deras överenskommelser vuxit fram. Både organisationsföreträdare, tjänstepersoner och politiker deltog från dem.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?