Verksamhetsbidrag funktionsrätt

Region Värmland ger årligen bidrag till organisationers allmänna verksamhet inom funktionsrättsområdet.

Bidraget ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie verksamhet.

Bidrag ges till organisationer som:

  • vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande,
  • inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
  • verkar för jämlikhet och jämställdhet,
  • främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet,
  • har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog,
  • i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika och doping med mera,
  • bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och dess verksamhet ska stödja och stimulera barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning.

Barn- och ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka kunskapen om demokrati. Ungdomsorganisationen ska ha ett eget organisationsnummer och särskild styrelse där minst hälften är personer under 25 år om inte särskilda skäl finns med anledning av funktionsnedsättningens art.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen