Region Värmland logga

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen i länet. I Värmland är det Region Värmland som har ansvaret för att etablera kompetensplattformar.

En kompetensplattform kan liknas vid en mötesplats för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, utbildningsanordnare och kompetensmatchningsaktörer.

Det är arbetsgivarna som är den drivande parten i plattformsarbetet. Region Värmland jobbar tillsam- mans med aktörerna i fyra plattformar, indelade i sektorerna; Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, Bygg och Teknik.

Den här publikationen är en sammanfattning av den analys över kompetensbehovet inom hälsa, vård och omsorg 2010- 2020, som tagits fram för plattformen Hälsa, vård och omsorg. Syftet med rapporten är att kartlägga kompetensbehovet inom de närmsta åren i Värmland inom yrkesgrupperna: sjuksköterskor, läkare, psykologer, undersköterskor och chefer.

Analysen tar sikte på år 2020, och uppskattar det framtida behovet av personal inom yrkesgrupperna baserat på den prognostiserade utvecklingen av antalet anställda samt sannolika pensionsavgångar. Detta relateras även till vissa aspek- ter av tillgången till motsvarande arbetskraft, varande utbildningsläget, antal arbetssökande samt arbetspendling från Värmland till Norge.

Slutsatser

Rapportens primära slutsatser är att Värmland överlag tycks följa de historiska och väntade trenderna för yrkesgrup- perna såväl på riksnivå som bland storstadsregionerna, med avvikelser främst i enstaka fall och gällande trendernas styrka snarare än deras riktning.

Analysen finner att behovet av ny personal tycks mest trängande i fallet undersköterskor, och minst trängande i fallet psykologer. I fallen sjuksköterskor och läkare ser man ut att kunna möta behoven i stor utsträckning, men inte fullt ut. I fallet chefer är behovet svårt att relatera till någon form av tillgång, då det inte finns någon enhetlig utbildningsgrupp att förhålla yrkesgruppen till. 

Ladda ner:

Fakta i korthet 6: Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 (pdf) Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad