Till startsidan

Investering upp till 60 000 kr – mikrostöd

Stöd till företag som ska göra mindre investeringar, upp till 60 000 kronor, i maskiner, utrustning eller externa tjänster.

Stödområde

Stöd kan lämnas till företag som har arbetsplats i det regionalt prioriterade området enligt stödkartan (pdf) Pdf, 155 kB., det gröna området i kartan.

Företaget

Stöd får beviljas till privatägda företag med högst nio anställda och som bedrivs med vinstsyfte. Om flera företag har en gemensam ägare så ses företagsgruppen som ett företag.

Stöd

Stöd lämnas som andel av investeringsbeloppet. Bidraget får högst uppgå till 50 procent av investeringarna och maximala stödet är 30 000 kr.

Stödet är ett så kallat ”stöd av mindre betydelse”. Det innebär att stödet, tillsammans med andra ”stöd av mindre betydelse” som företaget beviljats, högst får uppgå till 200 000 euro kumulerat under en tre-årsperiod.

Investeringar

Stöd får lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling. Stöd får inte lämnas för sådana kostnader som avser företagets löpande utgifter.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds- eller fiskeföretag (inkl vattenbruk).

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktade uteslutande mot en lokal marknad. Det beror på att Region Värmland inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av konkurrensen.

För stöd till dagligvarubutiker i glesbygd (lanthandel) och annan kommersiell serviceverksamhet hänvisas till stödformen Stöd till kommersiell service.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma investering.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om stöd av mindre betydelse: (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas. När ansökan väl är inlämnad kan investeringen påbörjas men det får då ske på egen risk att ansökan kan avslås.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via

Min ansökan (webbansökan).

Bilagor

Vill du komplettera din ansökan efter att du har skickat in den till regionen så får du mejla eller posta dessa bilägg till:

foretagsstod@regionvarmland.se

Region Värmland
Regional utveckling
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen