Region Värmland logga

Uppföra lokaler för uthyrning till företag

Stöd kan ges för uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning till flera företag på orter som har brist på verksamhetslokaler för att förbättra företagsklimatet eller stärka den industriella basen.

Stödområde

Stöd får lämnas i stödområde 1 och 2 enligt kartan nedan.

Stödområden i Värmland

Företaget

Stöd kan ges till små och medelstora privatägda företag. Förutsättningen för stöd är att uthyrning endast sker till små och medelstora privatägda företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet med vinstsyfte. Företag som ägs gemensamt ses som ett företag.

Stöd

Stöd utgår som andel av godkänd kostnad för investeringen. Stödet får högst uppgå till följande nivåer med hänsyn till var företaget har sin verksamhet.

Stödområde 1: små företag 40 procent, medelstora företag 35 procent.
Stödområde 2: små företag 35 procent, medelstora företag 30 procent.

Investering

Stöd får lämnas för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stöd (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Tillväxtverket innan insatserna påbörjas. När ansökan är inlämnad kan insatsen påbörjas men då förstås med risk att ansökan avslås.

Ansökan om stöd lämnas in via Min ansökan (webbansökan).

Vill du komplettera din ansökan efter att du har skickat in den till Region Värmland så får du mejla eller posta dessa bilägg till:

foretagsstod@regionvarmland.se

Region Värmland
Regional utveckling
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad