Till startsidan

Återkopplingar på projektidéer

Region Värmland arbetar med att uppmuntra och stödja medlemmarna med projektdeltagande och engagemang i EU-sektorsprogram och nätverk.

Ambitionen är att utveckla hela regionen i samarbete med övriga Europa. Kontoret i Bryssel erbjuder möjligheten att stämma av projektidéer och få återkoppling på vilka sektorsprogram och nätverk som kan vara aktuella inom ett utvalt idéområde. Nedanför finns exempel på återkopplingar som har skickats till medlemmarna.

Projektidén

Filipstad kommun är intresserad av att hitta möjligheter till utbyten och projekt gällande förebyggande friskvårdsaktiviteter, med syftet att minska ohälsan, och framförallt antalet sjukskrivningar i kommunen. Filipstad kommun har som utgångspunkt att fokusera på rehabilitering av kommunens anställda, och man är intresserad av att prova nya synvinklar på utmaningen gällande sjukskrivningar, genom att prova ny verksamhet förstärkt av naturens- och kulturens kraft.  

Kontakt har tagits med fakulteten för hälsa vid Karlstads Universitet samt med Värmlands Museum, som båda är intresserade av att bygga vidare på den projektidé som Filipstads kommun har skickat till region Värmland European Office.  Projektidén fokuserar på att stimulera fysisk aktivitet såsom yoga, promenader, orientering och fiske m.m. i kulturmiljöer, med det långsiktiga målet att minska antalet långtidssjukskrivna i kommunen.

Möjligheter vi ser för arbete inom sektorsprogrammen

Nedan följer förslag på program som vi bedömer som gångbara för projekt inom ert intresseområde.  Först diskuteras möjligheterna under EU:s hälsoprogram, då det framgick i projektidén att särskilt intresse för hälsoprogrammet redan finns i Filipstads kommun. Efter det diskuteras programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), som vi också tror kan vara ett alternativ för er projektidé.

EU:s hälsoprogram 2014-2020

EU:s hälsoprogram, även kallat ”Hälsa för tillväxt”, syftar till att förbättra hälsan för EU:s medborgare, samt att bidra till mer innovativa och effektiva hälsosystem. Mer specifikt, fokuserar programmet på fyra övergripande mål:

 • Förbättra hälsan bland EU:s medborgare och minska ojämlikhet i hälsa
 • Uppmuntra till innovation i hälsa och öka hälsosystemens hållbarhet
 • Fokusera på områden som adresserar aktuella hälsoutmaningar inom medlemsländerna
 • Stödja och uppmuntra samarbete mellan medlemsländerna.

Ett projekt som finansieras av hälsoprogrammet kan exempelvis handla om att utveckla en innovativ vårdmodell för hur patienter med flertal kroniska sjukdomar (s.k. multimorbiditet) och skörhet behandlas, med målet att tackla den tunga bördan av kroniska sjukdomar som Europas hälsosystem står inför.

Projekt som finansieras inom ramen för hälsoprogrammet kräver att projektkonsortiet innehåller partners från minst tre olika EU-länder, eller affilierade tredjeländer såsom Norge, Island och Serbien.

Under 2016 öppnade utlysningarna inom hälsoprogrammet 3 mars och de stängde den 2 juni, och nästa ansökningsomgång kommer troligtvis att ha deadline vid liknande tidpunkt 2017. Arbetsprogrammet för 2017 som reglerar innehållet utlysningarna under 2017 väntas publiceras i mars.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som är nationell kontaktpunkt för hälsoprogrammet., och Patrik Nylander är den person som bör kontaktas för mer information (patrik.nylander@folkhalsomyndigheten.se). För mer information om hälsoprogrammet, se här.

Filipstad kommuns projektidé passar delvis in under hälsoprogrammet då utmaningen med långtidssjukskrivningar kan kopplas samman med prioritet 1, förbättra hälsan bland EU:s medborgare, och 3, adressera aktuella hälsoutmaningar i EU:s medlemsländer.  Tidigare utlysningar inom dessa prioriteringar har dock haft ett tydligare fokus på att tackla ojämlik hälsa, såsom att förbättra migranters tillgång till Europeiska hälsosystem, och att tackla utmaningen med kroniska sjukdomar. 

Är ni intresserade av att gå vidare inom hälsoprogrammet råder vi er därför att fundera på om projektidén kan utvecklas till att koppla samman långtidssjukskrivningar med den bredare utmaningen att tackla kroniska sjukdomar, då vi tror att det skulle förbättra chanserna för att projektidén faller in under en kommande utlysning.

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-stategins målsättningar. Programmet ger stöd till insatser för att praktiskt pröva idéer till reformer, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. EaSI har en stark koppling till Europeiska socialfonden (ESF) och tanken är att dessa två program ska komplettera varandra.  

EaSI har tre fokusområden och ämnar främja en modernare sysselsättnings- och socialpolitik, större rörlighet på arbetsmarknaden, och socialt företagande och socialt entreprenörskap. Projekt som finansieras genom EaSI ska ha som fokus att:

 • Uppmärksamma utsatta grupper, t.ex. ungdomar
 • Verka för jämställdhet
 • Bekämpa diskriminering
 • Främja en hållbar sysselsättning av hög kvalitet
 • Garantera ett fullgott och skäligt socialt skydd
 • Få bukt med långtidsarbetslösheten
 • Bekämpa fattigdom och social utestängning.

Likt hälsoprogrammet kräver EaSI att projektkonsortiet innehåller partners från minst tre olika EU-länder, eller affilierade tredjeländer.  Under 2016 har EaSI:s olika utlysningar haft deadlines från 15 april – 28 juli, och nästa ansökningsomgång kommer troligtvis att ha deadline vid liknande tidpunkt 2017. Arbetsprogrammet för 2017 som reglerar innehållet i utlysningarna under 2017 väntas publiceras i februari.

Eftersom utlysningarna inom EaSI har betydligt mer löpande deadlines än Hälsoprogrammet, är det bäst att hålla utkik efter nya utlysningar här.

Svensk kontaktpunkt saknas för EaSI, så för mer specifik information är det lättast att kontakta kommissionen direkt, eller via Region Värmland European Office. Det är DG Employment, Social Affairs & Inclusion som ansvarar för programmet, och kontakt kan exempelvis tas med Olivier Rouland, olivier.rouland@ec.europa.eu, som ansvarar för enheten som koordinerar EaSI. Mer information om EaSI finns på kommissionens svenska hemsida här.

Filipstads kommuns projektidé passar in under EaSI då utmaningen med långtidssjukrivningar kan länkas till målet att få bukt med långtidsarbetslösheten i Europa. Eftersom er projektidé ämnar utgå från de integrationspolitiska målen om lika rättigheter och möjligheter, oavsett etnisk, sexuell och kulturell bakgrund, ser vi även att den länkar till EaSI:s mål att verka för jämställdhet och bekämpa diskriminering. Förslaget att inkludera naturen och kulturens påverkan på sjukskrivningar ser vi som innovativa förslag, och kan mycket väl få er projektidé att ”sticka ut” i en utlysningsomgång.

Är ni intresserade att gå vidare med er projektidé råder vi er att antingen kontakta Folkhälsomyndigheten eller DG Employment själva, alternativt skicka frågan via Värmland European Office, för att undersöka om er projektidé ligger i linje med de förväntade utlysningarna för 2017. Baserat på svaren skulle vi vidare rekommendera er att:

 • Redan nu börja på att skissa på en projektplan med anknytning till de uppsatta målen
 • Förankra projektet internt
 • Stäm av projektplanen med Region Värmland
 • Ta hjälp av Region Värmland för att lägga upp en partnerskapsstrategi och för att sedermera söka partners.

Om ni bestämmer er för att gå vidare med er projektidé råder vi er att fundera över dessa frågor innan ni stämmer av projektplanen med Region Värmland:

 • Vem är den tilltänkte huvudmannen för projektet?
 • Finns det ett långsiktigt mål med projektet?
 • Finns det resurser avsatta för att arbeta med projektet och med ansökan?
 •  Vilken målgrupp har projektet?
 • Finns det bestämda aktiviteter för att uppnå målen i projektet?
 • Finns det någon given tidsram för när projektet ska starta, alternativt för när resultaten måste vara klara?
 • Har ni redan hört om bra initiativ/metoder eller har ni redan samarbetspartners i Europa?
 • Skulle även samarbete i nätverk eller konferenser vara intressant?
 • Är det ok att dela er idé med andra genom hemsidan eller genom andra kanaler? 

Nätverk

För ytterligare inspiration har vi nedan inkluderat information om två Europeiska nätverk som kan vara av intresse att kontakta eller delta i för att bygga vidare på er projektidé.

Nätverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) har 120 medlemmar, varav majoriteten är regioner och universitet. ERRIN arbetar främst med forsknings- och innovationsfrågor, men man har även en arbetsgrupp för hälsa som anordnar s.k. ”brokerage events” där framtida projektidér diskuteras och partnerskap formas. Som medlem i ERRIN kan Region Värmland delta i hälsogruppens möten samt undersöka om andra regioner arbetar gällande frågor som liknar det Filipstads kommun vill göra i sin projektidé. Mer information om ERRIN finns här.

Nätverket European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) samlar 15 regionala och lokala hälsomyndigheter och etablerar samarbete och utbyte av goda exempel på hälsoområdet mellan medlemmarna.  EUREGHA deltar även i EU-projekt och faciliterar för partnersökningar mellan medlemmarna. Region Värmland är inte medlem i EUREGHA och kan därmed inte nyttja deras tjänster fullt ut, men vi kan kontakta Sekretariatet för att undersöka om någon av deras medlemmar skulle vara intresserade av ett samarbete rörande er projektidé.  Mer information om EUREGHA finns här.

Tidigare projekt och initiativ

Vi ser pågående och avslutade projekt som goda möjligheter för er att hämta inspiration och kunskap, samt att finna bra partnerskap att ansluta er till. Partners i både pågående och avslutade projekt kan även vara intresserade av att planera nya projekt där nya partners eftersöks.

Kultur på recept

I Sverige har både Region Skåne och Region Jönköping implementerat projekt med temat ”kultur på recept”, där kulturupplevelser integrerats i patienters rehabilitering. Syftet med initiativen har varit att ta tillvara på kulturens goda effekter på hälsan och patienterna har ordinerats att lyssna på och utöva musik, eget skapande eller att se kulturutställningar. Målgruppen har varit personer med hotande eller pågående sjukskrivningar.

”Kultur på recept” har vissa liknelser med Filipstad kommuns projektidé, dock med undantag för att man inte integrerat naturupplevelser varken i Skåne eller Jönköping. Om ni skulle vara intresserade av att veta mer om de båda initiativen så finns mer information om kultur på recept i Region Skåne här och mer information om Region Jönköpings initiativ här

EU-initiativ och projekt

I Wales genomfördes under 2013–2015 projektet ”Fit For Work”, som fokuserade på att implementera tidiga interventioner för att få ner antalet långtidssjukrivningar. Projektet finansierades av Wales och av Europeiska Social Fonden och har haft så pass lyckade resultat att det spridit sig till övriga Wales, England och Skottland. Mer information om projektet finns här.

Även det danska Arbetsmarknadsdepartementet har implementerat ett storskaligt projekt med syfte att få ner långtidssjukskrivningarna i landet. Projektet implementerades under 2010 – 2012 i 22 danska kommuner, och hade namnet ”Tillbaka Till Arbete (TTA)”.  Mer information om projektet finns här.

Nästa steg

Vi hoppas att ni, likt oss, ser denna återkoppling som början på en resa! Vi ber er ta del av ovanstående information och återkomma om ni är intresserade av att gå vidare med er idé till ett EU-projekt inom något av ovanstående alternativ. Vi finns tillgängliga för råd och stöd för vidareutvecklingen av er projektidé, avstämning av projektidéer med EU-kommissionen eller nationell kontaktpunkt samt partnersökning.

Projektidén

Landstinget i Värmland är intresserade av att arbeta i ett projekt för att främja integrationen av romer i Europa. Detta vill man göra inom ramen för AER- samarbetet (Assembly of European Regions) genom ett projekt med syfte att stävja diskriminering och främja demokrati och för att motarbeta fördomar och myter.

Möjligheter vi ser för arbete inom sektorsprogrammen

Region Värmland har varit i kontakt med EU-kommissionen för att undersöka närmare möjligheterna under sektorsprogrammen Sysselsättning och social innovation (EaSI) samt Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och har fått en del information som vi delger nedan.

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI) är ett finansieringsinstrument på europeisk nivå som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen för att stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU.
EaSI‐medel används för att pröva idéer till reformer
 i praktiken, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. Begreppet social innovation, som har ett särskilt fokus på ungdomar, är grunden till EaSI. Programmet kommer att dela ut 10–14 miljoner euro per år till social innovation.
EaSI sammanför i denna programperiod de tre EU‐program som förvaltades separat under programperioden 2007 – 2013:

 • Progressprogrammet (för sysselsättning och social solidaritet), som stödjer utveckling och samordning av EU:s politik rörande sysselsättning, social inkludering, social trygghet, arbetsvillkor, antidiskriminering och jämställdhet.
 • Eures (European Employment Services), ett samarbetsnätverk mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna
i medlemsstaterna, som uppmuntrar rörlighet bland arbetstagarna.
 • Progress‐mikrofinans, som syftar till att öka tillgången till mikrokrediter för privatpersoner som vill starta eller utveckla ett litet företag.

Här tror vi främst att progressprogrammet

kan vara intressant för denna projektidé, då det bland annat riktar sig mot projekt som syftar till social inkludering.

Progressprogrammet erhåller 61 % av den totala budgeten för EaSI och medlen inom denna del av programmet fördelas enligt följande:

 • Sysselsättning, särskilt för att bekämpa ungdomsarbetslösheten: minst 20 %
 • Socialt skydd, social inkludering och minskning och förebyggande av fattigdom: minst 50 %
 • Arbetsvillkor: minst 10 %

Särskilda mål för Progressprogrammet 2014 – 2020:

För perioden 2014–2020 kommer Progressprogrammet, när det gäller sysselsättning, socialt skydd och arbetsvillkor, att fortsätta att utveckla och sprida jämförbara analytiska kunskaper inom EU, stödja informationsutbyte, ömsesidigt lärande och dialog, och ekonomiskt bistå medlemsstaterna och de andra deltagande länderna med att utveckla sin politik och införa EU:s lagstiftning. Det nya programmet kommer också att ge ekonomiskt stöd till icke‐statliga organisationer, särskilt för att främja social inkludering och fattigdomsbekämpning.
Arbetsprogrammet för EaSI 2015 förväntas bli antaget under den senare delen av april, därför vet vi tyvärr ännu inget om kommande utlysningar.

Angående finansiering för ett politikerdialogsprojekt menade Dominique Be, DG Sysselsättning och Sociala frågor, att det redan finns liknande initiativ, såsom European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion och att EUROCITIES också har en arbetsgrupp för inkludering av romer. I vår kontakt med Dominique frågade hon om inte AER skulle vilja ansluta sig till dessa hellre än att skapa ett nytt forum/aktivitet. Vad tror du om detta? Har AER ett bra samarbete med EUROCITIES? Kunde ni tänka er samarbeta inom detta? Eller har du några bra argument som vi kan framföra till varför AER istället borde ha ett eget forum?

East West Cooperation for Roma Integration

EU-kommissionen undersöker just nu möjligheterna för att stödja samarbetsprojekt mellan kommuner/regioner med fokus på integrering av romer. Kommissionen har till exempel tittat på hur man skulle kunna öka kapaciteten hos kommuner och regioner för att förbättra integrationen. I den bifogade filen finns en rapport från Workshop on East West Cooperation for Roma Integration som hölls i Wien den 26 mars. Workshopen handlade just om samarbetet mellan kommuner i Europa, såväl ursprungs- som destinationskommuner för romer, och syftade till att främja integrationen av missgynnade romer. Kommissionen skulle gärna inkludera flera organisationer och frågor vi bör då ställa oss i Värmland är vilken organisation som vore mest lämpad att delta i ett sådant sammanhang? Vem bär ansvaret för den sociala integreringen av romer och vem tillhandahåller de socialtjänster för integrering av romer? Vi bör också kunna visa på hur många romer det rör sig om i Värmland.

Kontakt:


Dominique Be, DG Sysselsättning och Sociala frågor
Dominique.Be@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 80 57
Mobil: +32 460 75 80 57

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Programmet övergripande syfte är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas i enlighet med föreskrifterna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och i Europeiska Unionens stadgar om de grundläggande rättigheterna. Dess målsättningar syftar också till att skapa åtgärder för att höja kunskapen om EU:s lagar och regler, stödja implementeringen av dessa i medlemsländerna samt främja transnationellt samarbete.

Arbetsprogrammet för 2015 består av två budgetområden:

 • Ensuring the protection of rights and empowering citizens
 • Promoting non-discrimination and equality

Här ser vi främst en möjlighet för er att att söka finansiering inom området Promoting non-discrimination and equality. Två av de specifika målen för området lyder:

 • To promote the effective implementation of the principle of non-discrimination on the grounds of sex, racial or etnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, and to respect the principle pf non-discrimination on the grounds provided for in Article 21 of the Charter.
 • To prevent and combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance.

Under april 2015 kommer utlysningen Call for proposals to support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration att öppnas. Inom denna anges fyra prioriterade insatsområden:

 • Fighting against discrimination in society in relation to access to social protection, access to education and access to and supply of goods and services: through targeted initiatives, such as awareness raising, research activities, training, mutual learning or exchange of good practices.
 • Diversity management in the public and private sector: identification of existing practices, research work, measurement of diversity management benefits, and awareness-raising. The proposed activities may be linked to the launch and implementation of Diversity Charters.
 • Roma: activities aiming to raise awareness of and combat harmful stereotypes of Roma and supporting thereby their integration into mainstream society. Identification and exchange of good practices across fields of access to education, to employment, to healthcare or to housing as well as of anti-discrimination, protection of Roma children and women and empowerment related to Roma integration.
 • Multiple discrimination: research work on the phenomenon, awareness-raising of its existence and consequences, identification and exchange of good practices in combating multiple discrimination.

Projekten inom utlysningen kan vara såväl nationella som transnationella men måste involvera minst tre organisationer.

Aktiviteter som är berättigade finansiering inom utlysningen:

 • analytiska aktiviteter, såsom datainsamling, undersökningar, forskning, etc;
 • utbildningsverksamhet
 • ömsesidigt lärande, utbyte av god praxis, samarbete;
 • spridning och medvetandehöjdande aktiviteter

Här ser vi att er projektidé kan passa väl in under det prioriterade insatsområdet Roma, och att de aktiviteter ni planerar genomföra (samarbete mellan politiker för att främja integrering och stävja diskriminering av romer) faller under de aktiviteter som är finansieringsbara – ömsesidigt lärande, samarbete, medvetenhöjande aktiviteter etc.

Utlysningen skulle ha öppnat tidigare I år men har blivit framskjuten ett par gånger. Förhoppningsvis kommer den att öppnas i april, men ännu finns inget exakt datum satt. På denna länk går det att hålla sig uppdaterad om aktuella utlysningar inom Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap(REC):
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

(öppnas i nytt fönster)


Nätverk/tidigare projekt

The European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion
Startades officiellt upp under våren 2013 av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Alliansens syfte är att främja utbytet av know-how och bästa praxis mellan deltagande städer och regioner när det gäller romers integrering, samt att ge deltagande städer och regioner möjligheten att tala med en röst i frågor som rör integrering av romer på lokal och regional nivå.
Idag har alliansen drygt 120 medlemsstäder och regioner, från Sverige är Göteborg, Stockholm och Vänersborg medlemmar.

Ett konkret projekt som drivs inom alliansen är ROMACT – ett samarbetsprojekt mellan Europarådet och EU-kommissionen som syftar till att bygga upp kapaciteten hos lokala och regionala myndigheter att utveckla och genomföra planer och projekt för integrering av romer.
Vi har utan resultat kontaktat projektledaren för ROMACT för att få mer information, men nedan finns hennes kontaktuppgifter om ni är intresserade av att försöka ta kontakt:

Aurora Ailincai, programme manager ROMACT
aurora.ailincai@coe.int

Här finns mer information om ROMACT:
http://www.roma-alliance.org/en/page/95-romact.html

(öppnas i nytt fönster)


EUROCITIES Roma inclusion task force

Denna arbetsgrupp inom EUROCITIES jobbar för att bekämpa diskriminering och främja integrering av romer. Detta genom att utbyta erfarenheter mellan städer och öka medvetenheten om städernas betydelse inom EU:s ramverk och de nationella strategierna för integrering av romer. Sveriges tre största städer- Stockholm, Göteborg och Malmö- är med i arbetsgruppen.

Här finns mer information om arbetsgruppen:
http://www.eurocities.eu/eurocities/activities/working_groups/Roma-inclusion-task-force&tpl=home

(öppnas i nytt fönster)


Nästa steg

Vi hoppas att ni, likt oss, ser denna återkoppling som början på en resa! Vi ber er ta del av ovanstående information och återkomma om ni är intresserade av att gå vidare med er idé till ett EU-projekt inom något av ovanstående alternativ. Vi finns tillgängliga för råd och stöd för vidareutvecklingen av er projektidé, avstämning av projektidéer med EU-kommissionen eller nationell kontaktpunkt samt parntersökning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen