Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafik i Värmlands län. Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas.

Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik inom Värmlands län och utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt, den trafik som samhället finansierar. Oavsett beslut om allmän trafikplikt kan kommersiella företag, genom anmälan till myndigheten, etablera kommersiell trafik.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning av:

  • Behovet av regional kollektivtrafik inom länet
  • Alla former av kollektivtrafik
  • Åtgärder för att skydda miljön
  • Åtgärder för anpassning av kollektivtrafik för personer med funktionhinder, inklusive mål och tidplan
  • Vilka linjer och bytespunkter som ska vara användbara för samtliga resenärer

Utifrån skrivningarna i trafikförsörjningsprogrammet fattar myndigheten beslut om allmän trafikplikt, det vill säga, vilken trafik som ska finansieras med offentliga medel. Programmet ska enligt lagstiftningen uppdateras vid behov. I Värmland kommer en större översyn av programmet att göras under varje mandatperiod. 

Uppföljning

Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Värmland i uppdrag att årligen följa upp hur kollektivtrafiken i Värmland utvecklas utifrån målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen mynnar ut i två rapporter. Den ena skickas till Transportstyrelsen som också innehåller uppgifter om genomförd trafik, samt kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.

2017

Årlig rapport om kollektivtrafiken

Årlig rapport 2017 (pdf, 601 kB)

Protokollsutdrag § 43 (pdf, 207kB)

Trafikkostnader

Återrapportering trafikkostnader 2017 (pdf, 369 kB)

Protokollsutdrag kollektivtrafiknämnden § 19 (pdf, 125 kB)