Ny strategi för parkeringsplatser

Parkeringssituationen vid regionens sjukhus och större vårdcentraler har länge varit besvärlig. I mars år 2019 antog regionstyrelsen en övergripande strategi för hur parkeringsplatserna ska prioriteras.

 


Parkeringsplatsen utanför centralsjukhusets huvudentré är ofta fullbelagd under vardagarna.

Syftet med den nya parkeringsstrategin är att göra det möjligt för patienter och besökare som måste åka bil till sjukhuset eller vårdcentralen att erbjudas parkeringsplats. Som det är idag får många åka runt och leta efter en ledig p-plats, vilket skapar stress och irritation och leder till ännu mer trafik.

Strategin ska även bidra till att minska på utsläppen av växthusgaser. Region Värmlands miljöstrategi innehåller tydliga mål om att minska på koldioxidutsläppen till följd av personbilstrafiken.

"Andra resesätt än bilåkande ska främjas"

I strategin konstateras att andra resealternativ än bilåkande måste främjas för såväl besökare till regionens anläggningar som för den egna personalen.

Regionfastigheter, som hanterar parkeringsfrågorna, kommer tillsammans med bland annat område stöd och miljöenheten att utarbeta förslag som syftar till att underlätta alternativa färdsätt. Planer och förslag ska tas fram på hur befintliga parkeringar kan användas effektivare.

Så här prioriteras parkeringsplatserna

De parkeringsplatser som Region Värmland förfogar över kommer i fortsättningen att prioriteras enligt följande rangordning:

  1. Angöring kortvarigt uppehåll - avser platser nära entréerna, för kortvarigt uppehåll för på- och avstigning samt för sjukresa, färdtjänst, taxi etc.
  2. Parkering för rörelsehindrade - avser parkering för rörelsehindrade med ett giltigt parkeringstillstånd.
  3. Parkering för patienter och besökare - avser parkering för patienter och besökande till verksamheter inom till exempel sjukhusområdet.
  4. Verksamhetsparkering - avser parkering för regionens leasingbilar, verksamheter som har behov av tjänstefordon, personal med bil i tjänsten och personal som har mycket kort inställelsetid samt andra verksamhetsrelaterade behov. Avser även exempelvis parkering för blodgivare.
  5. Arbetsplatsparkering - avser parkering för anställda i regionens verksamheter. Erbjuds i skälig utsträckning utifrån lokala förutsättningar.
  6. Övrig parkering - avser parkering för exempelvis hantverkare, samt byggparkering vid utbyggnads- eller ombyggnadsprojekt.

Ta del av hela strategin för parkering vid vårdbudsutpunkter (pdf).

Har du frågor om parkering?

Skicka ett mejl till parkering@regionvarmland.se.