Ny strategi för parkeringsplatser

Parkeringssituationen vid regionens sjukhus och större vårdcentraler har länge varit besvärlig. I mars år 2019 antog regionstyrelsen en övergripande strategi för hur parkeringsplatserna ska prioriteras.

 


Parkeringsplatsen utanför centralsjukhusets huvudentré är ofta fullbelagd under vardagarna.

Syftet med den nya parkeringsstrategin är att göra det möjligt för patienter och besökare som måste åka bil till sjukhuset eller vårdcentralen att erbjudas parkeringsplats. Som det är idag får många åka runt och leta efter en ledig p-plats, vilket skapar stress och irritation och leder till ännu mer trafik.

Strategin ska även bidra till att minska på utsläppen av växthusgaser. Region Värmlands miljöstrategi innehåller tydliga mål om att minska på koldioxidutsläppen till följd av personbilstrafiken.

"Andra resesätt än bilåkande ska främjas"

I strategin konstateras att andra resealternativ än bilåkande måste främjas för såväl besökare till regionens anläggningar som för den egna personalen.

Regionfastigheter, som hanterar parkeringsfrågorna, kommer tillsammans med bland annat område stöd och miljöenheten att utarbeta förslag som syftar till att underlätta alternativa färdsätt. Planer och förslag ska tas fram på hur befintliga parkeringar kan användas effektivare.

Så här prioriteras parkeringsplatserna

De parkeringsplatser som Region Värmland förfogar över kommer i fortsättningen att prioriteras enligt följande rangordning:

  1. Angöring kortvarigt uppehåll - avser platser nära entréerna, för kortvarigt uppehåll för på- och avstigning samt för sjukresa, färdtjänst, taxi etc.
  2. Parkering för rörelsehindrade - avser parkering för rörelsehindrade med ett giltigt parkeringstillstånd.
  3. Parkering för patienter och besökare - avser parkering för patienter och besökande till verksamheter inom till exempel sjukhusområdet.
  4. Verksamhetsparkering - avser parkering för regionens leasingbilar, verksamheter som har behov av tjänstefordon, personal med bil i tjänsten och personal som har mycket kort inställelsetid samt andra verksamhetsrelaterade behov. Avser även exempelvis parkering för blodgivare.
  5. Arbetsplatsparkering - avser parkering för anställda i regionens verksamheter. Erbjuds i skälig utsträckning utifrån lokala förutsättningar.
  6. Övrig parkering - avser parkering för exempelvis hantverkare, samt byggparkering vid utbyggnads- eller ombyggnadsprojekt.

Ta del av hela strategin för parkering vid vårdbudsutpunkter (pdf).

Sommaros grusparkering

Från och med hösten och vintern 2019-2020 blir grusplanen intill Sommarro idrottsplats i Karlstad en byggarbetsplats. Det innebär att regionen mister ett antal parkeringsplatser för personalen.


Parkeringsplatsen intill Sommarro idrottsplats blir en byggarbetsplats
från och med hösten och vintern 2019-2020.

Sedan 2012 ”lånar” Regionfastigheter en yta intill Regionens hus av Karlstads kommun med plats för 275 fordon. Nu ska kommunen snart börja bygga på grusplanen och då upphör möjligheten att parkera där.

Det byggs även i kvarteret Fanfaren intill NWT-huset. Där har ett femtiotal p-platser varit tillgängliga för sjukhuspersonal, hur det blir i framtiden med dessa är i skrivande stund oklart.

P-platser för de som verkligen behöver

För patienter och besökare till centralsjukhuset finns i dag sammanlagt 857 parkeringsplatser på sjukhusområdet. För personal finns 532 platser (förutom de som nämns ovan på Sommarro och vid NWT). Under veckans vardagar är det ofta fullbelagt på parkeringarna, förutom under fredag eftermiddag.

 – Ett problem är att många fordon står parkerade under hela dagar på besöksparkeringen, vilket gör att patienter och besökare har svårt att finna lediga platser, berättar Annette Andersson, regionens fastighetschef.

Annette konstaterar att det inte enkelt går att anlägga fler personalparkeringar av det slag som finns idag.

 – Olika delar av området på sjukhuset kommer att behöva användas för etableringar i samband med framtida renoveringsarbeten och eventuell nybyggnation, det kommer helt enkelt inte att finnas plats. Det finns anställda som av olika skäl måste åka bil till jobbet och då är det viktigt att det finns parkeringsmöjligheter för dessa. Vi kommer att se över om befintliga parkeringar kan användas på ett effektivare sätt och vi ska undersöka andra möjliga åtgärder.

Uppmuntra alternativa färdsätt 

Annette berättar att den nya parkeringsstrategin som regionstyrelsen nyligen antagit (se separat artikel) kommer att påverka parkeringssituationen vid centralsjukhuset.

 – För att kunna erbjuda parkeringsplats till de som verkligen behöver en sådan måste regionen verka för och uppmuntra till alternativa färdsätt än bilåkande. Inom tätorterna kan många resor ske med cykel och kollektivtrafik. Vi måste fortsätta arbetet med att anlägga cykelparkeringar, typ den låsta parkering som nyligen öppnade intill centralsjukhusets huvudentré. Vidare ska många fler såväl vanliga cyklar som elcyklar kunna lånas för kortare resor i tjänsten och det ska utredas om det är möjligt att erbjuda cyklar som förmånsköp.

 – En väl fungerade kollektivtrafik med bland annat snabbussar som passerar sjukhuset är förstås en förutsättning för att få många fler att ställa bilen. Numera ingår Karlstadsbuss och Värmlandstrafik i Region Värmland och vi ser positivt på kollektivtrafikens framtida utbyggnad.

Många frågor om parkeringsgarage

En fråga som ofta ställs är varför regionen inte bygger ett eller flera parkeringshus på sjukhusområdet.

 – Det finns flera orsaker till det. En är att ett permanent parkeringshus skulle behöva vara i många våningar eftersom körytorna kring och i huset tar bort stora ytor som idag används för parkering. Det kostar mycket att bygga parkeringshus och kostnaderna måste bäras av de som parkerar. Parkeringsavgiften kommer att bli högre.

Annette berättar att Regionfastigheter föreslagit att ett temporärt parkeringshus anläggs i form av moduler som skulle kunna flyttas. Ett sådant skulle ge plats för 250 fordon och kosta 35 miljoner kronor, men det är pengar som konkurrerar med övriga investeringar och har därför prioriterats bort inför årets investeringar.

Skatteverket kräver att parkeringsavgifter ses över

Förra året meddelade Skatteverket att landstinget, numera regionen, tar ut en för låg avgift för att parkera på Centralsjukhusets personalparkering. Skatteverket anser att avgiften, 1.60 kronor per timme, utgör en personalförmån och ska vara beskattningsbar för alla som använder parkeringen.

 – Skatteverket kräver regionen på 4,2 miljoner kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Vi har överklagat beslutet och skatteverket har i det här skedet valt att inte granska medarbetare som utnyttjat förmånen. Men oavsett hur utslaget blir så måste vi se över parkeringsavgifterna på såväl besöks- som personalparkeringarna, avslutar Annette Andersson.

Har du frågor om parkering?

Skicka ett mejl till parkering@regionvarmland.se.