Schyst quiz

Testa dig själv genom att svara på frågorna och få en snabbintroduktion till innehållet på schyst.se.

Manlig och kvinnlig hantverkare.

Vad innebär jämställdhet?

Att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ett mötesrum med olika människor.

Hur många diskrimineringsgrunder finns i Sverige?

I Sverige finns sju diskrimineringsgrunder:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
Två kockar.

Vad är normer?

Outtalade regler, ideal och förväntningar. Normer är inga lagstadgade krav men styr hur vi människor förhåller oss till varandra i ett samhälle eller inom en viss grupp. Normer kan underlätta vardagen, men också vara mycket begränsande. De är inte statiska utan förändras över tid och sammanhang.

Kvinna och man vid skrivbord med dator.

Hur många procent av de värmländska företagen har en kvinna som VD?

Tyvärr är det så att endast 11 % av 1 283 värmländska bolag har en kvinna som VD.

Kvinna och man i ett lager.

Vilken yrkeskategori domineras av 80 % kvinnor?

Vård och omsorg och socialtjänst är av de mest ojämställda branscherna i Värmland.

Sjuksköterska.

Vilken yrkeskategori domineras av 92 % män?

Byggindustrin. Väldigt få kvinnor jobbar inom byggindustrin vilket leder till att många byggföretag kämpar med kompetensförsörjning.

Mörkhyad manlig skötare och ljushyad kvinnlig sköterska.

Vad innebär mångfald på en arbetsplats?

Ett tillåtande och öppet klimat där varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetens tas tillvara. Mångfald på en arbetsplats förstärker och förbättrar helheten, och gör att fler talanger söker sig dit.

Kvinnlig busschaufför med kostym och slips i buss.

Vad betyder begreppet intersektionalitet?

Med intersektionalitet tas inte bara hänsyn till kön när en kvinna försöker få anställning på en mansdominerad arbetsplats, utan också faktorer som etnisk och kulturell bakgrund, socioekonomiska förhållanden och ålder.

Sidan uppdaterad