Vad säger lagen om jämställdhet och mångfald?

Svensk lag och EU:s regler ställer tydliga krav på att arbeta med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering.

Områden i svensk lagstiftning

I Sverige finns exempelvis diskrimineringslagens krav. Enligt diskrimineringslagen behöver företag och verksamheter arbeta med aktiva åtgärder som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Verksamheter måste också arbeta förebyggande för att motverka diskriminering.

Diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Det finns även krav kring att arbeta aktivt mot sexuella trakasserier och för tillgänglighet. Aktiva åtgärder handlar om att kartlägga, analysera och förändra utifrån den egna verksamheten.

Vad menas med aktiva åtgärder?

Diskrimineringsombudsmannen beskriver vad som menas med aktiva åtgärder och hur arbetsgivare kan förebygga och jobba mot diskriminering.

Besök Diskrimineringsombudsmannen för vägledning och praktiska tips

Vilka krav ställer diskrimineringslagen på arbetsgivare?

Läs om kraven hos Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Diskriminering eller kränkande särbehandling regleras också i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Där finns krav på arbetsgivare att främja hälsa och säkerhet samt att motverka förhållanden som ger upphov till kränkande särbehandling.

Definitionen av kränkande särbehandling

Är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Till exempel att:

 • kalla någon för öknamn
 • frysa ut någon
 • exkludera någon från möten
 • anklaga någon orättvist
 • hänga ut någon personligen
 • kränka någon i tal inför andra.

Vad är kränkande särbehandling och mobbning?

Hos Arbetsmiljöverket kan arbetsgivare få mer vägledning om kränkande särbehandling och hjälp att upptäcka problem i tid.

Läs på om kränkande särbehandling och mobbing hos Arbetsmiljöverket

Svenska företag påverkas av EU:s regelverk

Inom EU behöver du ofta visa upp ett aktivt värdegrundsarbete för att kunna söka pengar eller få leverera varor och tjänster. Snart kommer det dessutom ställas tydligare krav på jämnare representation i styrelser och ledande befattningar.

Från och med 2024 träder den nya EU-lagen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft. Det är en ny modell för hållbarhetsredovisning som även innefattar social hållbarhet och i det begreppet ingår jämställdhet, jämlikhet och arbetsmiljö.

Det kommer att exempelvis bli obligatoriskt att redovisa köns- och åldersfördelning i högsta ledningen, löneskillnader mellan kvinnor och män samt vilka möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som ges till anställda.

Vad innebär EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering?

Läs på om hållbarhetsrapportering hos Finansinspektionen

För kommuner och regioner

CEMR är den europeiska deklarationen för jämställdhet på regional och lokal nivå. Den är både ett ställningstagande och ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. CEMR styr det politiska arbetet, arbetsgivarfrågor och servicen till invånare och ska tydligt kopplas till budget och verksamhetsplaner samt analys- och beslutsprocesser.

Sidan uppdaterad