Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Vinnarna av Hygienpriset 2024 är utsedda

Personal från käkkirurgiska kliniken är vinnare av Hygienpriset 2024 för regional vård.

Vinnarna av Hygienpriset 2024 är utsedda

Ruds trygghetsboende och käkkirurgiska kliniken vinner Smittskydd Värmlands hygienpris för 2024.
– Båda har gjort ett fantastiskt arbete som gör skillnad för boende, patienter och personal – hygien kan vara livräddande, säger Monika Carlson, hygiensjuksköterska på Smittskydd Värmland.

Smittskydd Värmland delar årligen ut hygienpris i syfte att synliggöra betydelsen av ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till minskad smittspridning, ökad kvalitet och färre vårdskador. Årets vinnare är Ruds trygghetsboende i Karlstads kommun och käkkirurgiska kliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad.

– Jag är superlycklig, säger Renée Månsson, enhetschef vid Ruds trygghetsboende. Det känns jättebra att ha så engagerad personal. Priset är ett bevis att vi har världens bästa vårdpersonal och att vi är beredda på att ta snabba och bra beslut.

Även Andrea Wölner-Hanssen, klinikchef på käkkirurgin, lyfter fram personalens betydelse.

– Det här är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vårt samarbete verkligen fungerar. Hela teamet gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger hon.

Klinikcher samt hygienansvarig på Käkkirurgiska kliniken, Folktandvården, tillsammans med hygiensjuksköterskor från Smittskydd Värmland

Käkkirurgiska kliniken, Folktandvården, prisas för att de arbetar strukturerat med hygienfrågor – och för att de fått bukt med fukt. Klinikchef Andrea Wölner-Hanssen och hygienansvarig Anette Westling tar emot priset av hygiensjuksköterskorna Helen Jansson och Monika Carlson..

Personal Ruds trygghetsboende angående hygienpriset 2024

Personalen på Ruds trygghetsboende har tagit sitt hygienarbete till nästa nivå. Undersköterskan Sofie Lassfolk och enhetschefen Renée Månsson tar emot hygienpriset för kommunal vård och omsorg.

Extra hedersomnämnande ”dubbelroligt”

I år delas också ett hedersomnämnande ut till Karlstads kompetenscenter. De har tagit fram en unik hygienutbildning som riktar sig till all vård- och omsorgspersonal, legitimerad personal och chefer i hela Karlstad kommun, samt sprider den vidare till övriga kommuner i Värmland.

Utbildningen har gett goda resultat och kommer även uppmärksammas nationellt. Under Hygiendagarna 2025 kommer de få dela sitt arbete med andra regioner och kommuner, och även Socialstyrelsen vill sprida de värmländska exemplen vidare till andra.

– Jag ser det som ett kvitto på att kommunerna gör ett bra jobb i Värmland, säger Monika Carlson. Det är dubbelroligt eftersom Ruds trygghetsboende vinner det kommunala hygienpriset efter att ha gått utbildningen.

Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och utvecklingsledare Karlstad kommun

Carina Thorling, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och Ingela Wikström och Lisa Ekman, utvecklingsledare Karlstad kompetenscenter, har skapat ringar på vattnet med sin utbildning. För detta får de ett hedersomnämnande.

Motivering käkkirurgiska kliniken, Region Värmland

Käkkirurgin arbetar med hygienfrågor på ett strukturerat sätt. Följsamheten av basala hygienrutiner är mycket god. Verksamheten beskriver ett stort engagemang i personalgruppen där klimatet är tillåtande och idéer välkomnas.

Verksamheten har engagerade hygienansvariga som i tidigt skede uppmärk-sammade avvikelser i form av fuktigt sterilt material. De hygienansvariga agerade snabbt för att säkerställa patientsäkerheten. Det snabba agerandet med vidtagna åtgärder medförde en ökad kunskap och medvetenhet kring hantering och förvaring av sterilförpackat gods. Efter avvikelsen har verksam-heten utarbetat en evakueringsplan som kan användas om fukt uppstår igen.

Motivering Ruds trygghetsboende, Karlstads kommun

Personalen på Ruds trygghetsboende har på ett föredömligt sätt tagit till sig av den kunskap de fått på en gemensam hygienutbildning via Karlstad kompetenscenter och omsatt kunskap till praktiskt arbete. Genom aktiva och handlingskraftiga hygienombud och en närvarande och intresserad chef har all personal efter utbildningen arbetat med de förbättringsåtgärder som framkom under utbildningen.

De allra flesta i arbetsgruppen hade till exempel aldrig tidigare hört ordet kohortvård. Redan veckan efter utbildningen gjorde all personal tillsammans med chefen en handlingsplan gällande kohortvård. I handlingsplanen har de bland annat kommit överens om när kohortvård bör sättas in, var kohort-personal ska byta om och ha rast, hur och var måltider serveras och vilka hygienrutiner som är aktuella. En vecka efter handlingsplanen var klar blev det aktuellt med kohortvård på boendet. Personalen upplevde då en stor trygghet i att veta hur de skulle göra för att minimera smitta så snabbt som möjligt. De har även skrivit handlingsplaner för några smittsamma sjukdomar.

Verksamheten präglas av ett aktivt hygienarbete där det finns en närvarande chef och aktiva hygienombud med tydliga roller och uppdrag. Det finns en plan för hur nyanställda och studenter introduceras i hygienarbetet och på varje APT finns en punkt för hygienfrågor. Arbetsgruppen upplever att de har en öppen kommunikation där alla delar ansvaret för att påminna och stötta varandra i hygienarbetet.

Hedersomnämnande Kompetenscenter, Karlstads kommun

Utbildningsledare Ingela Wikström och Lisa Ekman samt medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska Carina Thorling, Karlstad kommun tilldelas härmed Smittskydd Värmlands hedersomnämnande för framtagande och implementering av en utbildning i hygien gällande smitta och smittspridning.

Utbildningen erbjuds regelbundet till omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefer i syfte att nå ut med kunskap i alla led. Ingela, Lisa och Carina har med noggrannhet, lyhördhet och stort engagemang skyndsamt verkat för att utbildningen uppfyller krav enligt Socialstyrelsens riktlinje HSLF-FS 2022:44. Utbildningen innefattar bland annat att förebygga och förhindra smitta och smittspridning samt basala hygienrutiner och klädregler. De arbetar målmedvetet för att med god kvalitet tillgodose behovet av att återkommande delge utbildningen till samtlig personal inom vård och omsorg i Karlstad kommun.

De bidrar också till att utbildningen sprids vidare till Värmlands övriga kommuner vilket leder till ökad kunskap, tydligare hygienrutiner och god hygienisk standard vilket kommer all vård och omsorg i Värmland tillgodo.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?