Vårdrelaterad och samhällsförvärvad infektion

Här kan du läsa mer om infektionen, om den är vårdrelaterad eller samhällsförvärvad.

Nedan följer det några tumregler för val av olika alternativ:

Vårdrelaterad infektion

  1. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (> 48 timmar) efter inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård och behandling.
  2. Varje infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvård.
  3. Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en behandling, oberoende av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts eller ordinerats. Tre huvudtyper kan särskiljas:

    a) Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i anslutning till operationsområdet som debuterar < 30 dagar efter kirurgi utan implantat eller < 1 år efter kirurgi med implantat.

    b) Övrig ingreppsrelaterad infektion
    : infektion som kan relateras till användning av urinavledande kateter, kärlinfarter, dränage, intubation, punktion, injektion, m.fl. åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.

Det är viktigt att komma ihåg att en infektion kan vara vårdrelaterad även fast patienten kommer hemifrån. Exempelvis en urinvägsinfektion hos en patient som sedan tidigare har en urinavledande kateter bedöms som en vårdrelaterad infektion även om patienten inte nyligen haft kontakt med vården.

c) Läkemedelsrelaterad infektion: infektion som uppkommer till följd av direkt läkemedelsverkan; t.ex. Clostridium difficile-enterit i samband med antibiotikaanvändning, eller som följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret; t.ex cytostatika, immunhämmande läkemedel, kortison, m.fl.

- lunginflammation – infektion i lungparenkymet, pleura inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP)

- urinvägsinfektion utan feber – cystit, inklusive KAD associerad, symptomatisk nedre urinvägsinfektion

- urinvägsinfektion med feber – pyelonefrit, urosepsis inkl KAD-associerad

- ytlig postoperativ infektion – postoperativ infektion i huden

- djup postoperativ infektion – postoperativ infektion i underliggande mjukdelar/skelett eller organ

- vårdrelaterad sepsis med okänt fokus – oklar svår infektion/sepsis där misstanke om specifikt fokus saknas

- infektion med Clostridium difficile – alla Clostridium difficile-infektioner anses vara vårdrelaterade

- annat – övrig vårdrelaterad infektion som inte stämmer med någon valbar infektionsorsak

OBS! Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL, ESBL-karba) utan infektionstecken ska inte betraktas som vårdrelaterad infektion.

Samhällsförvärvad infektion

Varje infektion som uppstår utan samband med vård eller behandling.

- otit/tonsillit/sinuit – när dessa tillstånd behöver antibiotikabehandlas.
Obs! Finns inte med i Infektionsverktyget än men därefter vid nästa Cosmicuppdatering.

- exacerbation av KOL – ökat sputumvolym/purulens/dyspne, med eller utan feber

- lunginflammation – infektion i lungparenkymet, pleura, sepsis med pneumoni (EJ ventilatorassocierad pneumoni)

- urinvägsinfektion utan feber – cystit, symptomatisk nedre urinvägsinfektion
(Om KAD insatt före det aktuella vårdtillfället, välj vårdrelaterad infektion.)

- urinvägsinfektion med feber – pyelonefrit, urosepsis
(Om KAD insatt före det aktuella vårdtillfället, välj vårdrelaterad infektion.)

- akut bukinfektion/peritonit – peritonit, bukabscess, kolangit m.fl. EJ gastroenterit eller gynekologisk infektion.

- erysipelas - rosfeber, streptokockinfektion i huden

- hud-/mjukdels-/skelettinfektion – sårinfektion, subcutan abscess, septisk artrit, osteit utan inopererat främmande material senaste 12 månader. EJ erysipelas.

- sepsis med okänt fokus – oklar svår infektion/sepsis med misstanke om bakteriell genes men där specifikt fokus saknas

- annat – övrig samhällsförvärvad infektion som inte stämmer med någon annan valbar infektionsorsak

Sidan uppdaterad