Aktuella stöd och bidrag

Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet.

Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för dig som har ett litet eller medelstort företag att energieffektivisera. Därför erbjuder vi flera stöd som du kan ta del av.

Läs mer om de olika stöden på Energimyndighetens webbplats. 

De regionala energikontoren i Sverige har till uppgift att erbjuda stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför ansökningar till Energimyndigheten.

Stöd till studier inför energieffektiva investeringar

Efter en energikartläggning kan det visa sig att det upptäcks åtgärder som behöver utredas mer. Det kan vara befintliga tekniker eller processer i verksamheten som sparar energi. Små och medelstora företag kan fram till 30 november 2019 söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Andra bidrag

Hos Länsstyrelsen finns det stöd för klimatinvesteringar att söka.

Länsstyrelsens stöd för lokala klimatinvesteringar – Klimatklivet

Stöd till solceller

Stöd till solceller kan sökas av alla företag, organisationer och privatpersoner. Det gäller för installation av alla typer av nätanslutna system.

Solelportalen

Större företag

För större företag finns en lag om energikartläggning med syfte att främja energieffektivisering. Med stort företag menas företag/koncern med minst 250 anställda och årsomsättning över 50 miljoner Euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner Euro. Stora företag har skyldighet att göra energikartläggning minst vart fjärde år. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Energikartläggning i stora företag på Energimyndighetens webbplats

Energiledningssystem

Energiledning är att arbeta systematiskt med att samordna, styra och genomföra åtgärder som ständigt förbättrar energiarbetet. Arbetet startar ofta med en energikartläggning. För att löpande ha kontroll på energianvändningen kan ett standardiserat energiledningssytem vara ett bra sätt. Till exempel standarden ISO 50 001.

Om energiledning hos Energimyndigheten

Nätverk för energieffektivisering

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Nu erbjuds företag med större årlig energianvändning än 1 GWh att ingå i företagsnätverk för att sänka energianvändningen ytterligare.