Värmland 2060 – Fyra scenarier

Var bor och lever människor år 2060? Sker all utveckling kring Karlstad eller är den utspridd över hela regionen? Är det offentliga aktörer eller marknaden som styr över var och hur det byggs?

I den här rapporten och på tillhörande hemsida presenteras fyra olika scenarier för hur framtidens Värmland kan tänkas se ut och fungera, med fokus på fysisk planering. Scenarierna är uppbyggda utifrån spaningar, underlag och teorier kring dåtid, nutid och framtid vilket presenteras i denna rapport. Förhoppningen är att scenarierna kan bidra till djupare insikter och bättre beredskap för möjliga framtida händelser i en föränderlig värld. Genom att diskutera och reflektera kring de ytterligheter som scenarierna innebär kan vi skapa en större medvetenhet kring hur det vi gör idag påverkar framtiden.

Övergripande för all samhällsplanering är att den ska bidra till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle. Detta fastslås i portalparagrafen till plan och bygglagen, som är den lag som i hög grad styr var och hur det är möjligt att använda mark och vatten.

Mål för hållbar utveckling, miljö, jämlikhet och jämställdhet är formulerade både på nationell och internationell nivå och utifrån dessa har också samhällsplaneringen ett viktigt uppdrag att utföra. Men hur vet vi att planering och byggande verkligen bidrar till en hållbar livsmiljö för kommande generationer? Denna rapport är ett försök att hantera de osäkerheter som planeraren möter när den utifrån dagens kunskap ska hantera frågor som får avtryck vilka sträcker sig bortom det kända. I rapporten och på tillhörande hemsida målar vi upp fyra möjliga framtider som alla är lika troliga eller otroliga, men likväl utfall av beslut som vi idag står inför och har möjlighet att påverka.

Utförande konsult: SBK Värmland AB