Klusterstrategi

Strategin gör det möjligt för klustren att jobba mer långsiktigt och resultatinriktat.

Bland annat förväntas klustren få en ökad betydelse för den regionala ekonomin genom fler innovationer, ökad omsättning och ökat förädlingsvärde, ökad regionexport och fler regionexporterande klusterföretag, ökade investeringar och fler för klustren strategiska etableringar.

En ny strategi tas fram under 2019, till dess gäller nuvarande klusterstrategi.