Infrastruktur och kommunikationer

Det ska vara lätt att förflytta sig till, från och inom Värmland. Region Värmland ansvarar för att ta fram en länstransportplan som prioriterar vilka åtgärder som ska genomföras i den regionala statliga transportinfrastrukturen i länet.

Cyklister på bergsväg

Tillgänglighet innebär ett väl fungerande infrastruktur- och transportsystem. Det är en grundförutsättning för att regionen ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen, men också för ett starkt företagande. 

Region Värmland driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet. Vi arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet och samarbetar i första hand med Trafikverket, men även med andra berörda parter som till exempel kommuner, näringsliv och län.

Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga nationella och regionala planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Målet är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt.