European Office praktikantrapporter

Varje termin får praktikanterna vid Region Värmlands Brysselkontor i uppgift att skriva en rapport om ett aktuellt ämne av vikt för Region Värmland. Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos Region Värmlands medlemmar och politiker inom ett EU-policyområde.

2018

Vanguardinitiativet 

Rapporten handlar om arbetet i Vanguardinitiativet, där Region Värmland har varit medlem sedan 14 november 2017. Vanguard har som mål att leda utvecklingen av interregionala samarbeten för att stödja och utveckla världsledande kluster genom att speciellt fokusera på smart specialisering inom vissa områden som är nödvändiga för förnyelsen av industrin. Arbetet utgår från olika arbetsgrupper samt pilotprojekt, där exempelvis värmländska Paper Province är med i en pilot kring bioekonomi. Rapporten ger en inblick i andra regioners erfarenheter av Vanguardinitiativet och tips på hur man som region kan lägga upp arbetet. Totalt intervjuades 4 regionkontor i Bryssel: Central Sweden och Skåne från Sverige samt Narrava och Baskien från Spanien.

Resultaten visar på att medlemskapet i Vanguard öppnar dörrar som är givande för Brysselkontoren, såväl som för regionerna och klustren. Vanguard har ett gott rykte, och ses som ett seriöst nätverk av Kommissionen. För att arbetet ska lyckas i Vanguard krävs det att Brysselkontoret är aktivt, och jobbar strategiskt utifrån regionens möjligheter. Det är viktigt att ha tydliga roller avsatta för arbetet med Vanguard.  För att samarbetet mellan region och kluster ska fungera väl är det centralt att klustren är tydliga med vilka som är deras prioriterade områden. Avslutningsvis är det viktigt att Vanguard har en bred förankring i det dagliga arbetet.

Läs Vanguardinitiativet (pdf)

Rapport om sektorsprogrammen

I rapporten undersöks fyra kommuners arbetssätt kring de EU-finansierade sektorsprogrammen. Baserat på intervjuer med representanter från kommunerna Karlstad, Filipstad, Hässleholm och Simrishamn ges en bild över hur organisationen och arbetet med sektorsprogrammen ser ut i respektive kommun. De intervjuade har tjänster som EU-samordnare eller på något annat sätt kunskap om kommunens arbete med sektorsprogrammen. Resultaten från intervjuerna visar på vikten av att ha en EU-samordnare eller en liknande tjänst kopplad till EU-finansiering för att ha ett aktivt arbete med programmen. Interna utbildningar av förvaltningarna är ytterligare något som lyftes upp som framgångsrikt. Dessutom visar intervjuresultaten på positiva erfarenheter av programmen, där det bl.a. kan ge kommunen en internationell profil och vara viktigt i rollen som en attraktiv arbetsgivare.

Läs Rapport om sektorsprogrammen (pdf)

Rapport om industriell omvandling

Rapporten är en sammanställning av fyra underlag som utarbetats inom ramverket för ett pilotprojekt om industriell omvandling där Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg (Norra Mellansverige) deltar. Pilotprojektet koordineras av EU-kommissionen och OECD. Under våren 2018 har OECD organiserat fyra ”peer-to-peer learning workshops” gällande följande tematiska områden:

  • innovation
  • koldioxidsnål ekonomi
  • entreprenörskap
  • inkluderande tillväxt.

Rapporten innehåller underlag som utarbetades gällande de fyra tematiska områdena och ger en introduktion till hur regionerna i Norra Mellansverige arbetar gällande områdena samt de utmaningar som finns. 

Läs Rapport om industriell omvandling (pdf)

Läs Annexen (pdf)

2017

Case Study - Värmlands smarta specialiseringsstrategi- från samråd till påverkan

Rapporten handlar om Värmlands smarta specialiseringsstrategi och hur regionen arbetar för att påverka EU-beslut i en gynnsam riktning. Smart specialisering introducerades inom ramen för strukturfonderna som ett sätt att nyttja resurserna på ett bättre sätt och innebär att en region identifierar områden där det finns potential att utmärka sig och ha komparativa fördelar gentemot andra regioner. Värmlands smarta specialiseringsstrategi innefattar bl.a. värdeskapande tjänster och skogsbaserad bioekonomi.

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik inledde den 21 december 2016 ett offentligt samråd kring smart specialisering. Region Värmlands European Office arbetar med att påverka EU-besluten och deltog därmed i samrådet. Tillsammans med strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige, där även region Dalarna och region Gävleborg ingår, antogs det dessutom ett positionspapper. Rapporten beskriver arbetet från samråd till påverkan, där Norra Mellansverige bl.a. lyckades att påverka nätverket ERRIN:s (European Regional Research and Innovation Network) positionspapper med att de smarta specialiseringsstrategierna bör genomsyras av ett genusperspektiv.

Läs Case Study - Värmlands smarta specialiseringsstrategi- från samråd till påverkan (pdf)

Digitalisering i offentliga tjänster

Rapporten kartlägger EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden med särskilt fokus på digitalisering i offentliga tjänster och e-hälsa för att sedan diskutera hur Värmland arbetar inom området. En av Jean-Claude Junckers prioriteringar som nyvald Kommissionsordförande var att satsa på den digitala inre marknaden vilket bl.a. innefattar att tillgången till digitala varor och tjänster ska öka, att digitala nätverk och tjänster ska blomstra genom rätt förhållanden inom den inre marknaden och att den digitala ekonomin ska maximera sin tillväxtpotential genom fritt uppgiftsflöde.

I Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering är digitalisering i välfärdstjänster ett av de sex prioriterade områdena. De tjänster som landstinget i Värmland har i drift är 11 77 vårdguiden på webben, Mina vårdkontakter och Umo.se. Ytterligare digitala välfärdstjänster är Nya perspektiv som drivs av Region Värmland tillsammans med kommunerna och landstinget. Inom ramen för Nya Perspektiv pågår ett projekt för regional eHälsomyndighet. Det finns även andra initiativ som Experio lab. För att utveckla det digitala spåret är internationell samverkan viktigt. Av den anledningen är Värmlands landsting bl.a. aktiva i nätverket Assembly of European Regions (AER).

Läs Digitalisering i offentliga tjänster (pdf)

2016

Region Värmland i det transeuropeiska transportnätverket

Rapporten ger en förklaring till strukturen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), vars mål är att få ett fungerande, unionsomfattande och multimodalt stomnät i Europa. TEN-T utgörs av nivåerna det övergripande nätet, stomnätet samt stomnätskorridorer. I Värmland är bl.a. E45 och Hagfors flygplats del av det övergripande nätet medan E18  och Värmlandsbanan är en del av stomnätet.

Finansiering för uppgradering av transportnätverket kommer främst från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). 80–85 % av medlen går till sträckor som är markerade som Annex 1 inom stomnätet och de utgörs av strategiskt viktiga sträckor som ansluter till medlemsstaternas och grannländernas transportinfrastruktursnät. Värmland har ingen sträcka som är definierad som Annex 1. Det gör att många av sträckorna i Värmland redan är markerade som ”completed” och tillgången till ekonomiska medel blir därmed begränsad. Ansökningar till CEF går via Trafikverket, och därför behövs det en ny strategi på nationellt plan för att Region Värmlands TEN-T-sträckor ska anses som prioriterade.

Läs Region Värmland i det transeuropeiska transportnätverket (pdf)

Lilla handboken om EU:s kulturpolitik och fonder

Rapporten ger en presentation av vad EU gör på kulturområdet och vilka program, nätverk och initiativ som finns att arbeta med. EU kompletterar medlemsstaternas arbete på kulturområdet genom att ha en stödjande roll och ämnar främja skyddet av det europeiska kulturarvet, öka samarbetet mellan kulturinstitutioner i olika länder och öka rörlighet av personer bland kreativa yrken.  Kulturen är viktig för Värmland och bidrar bl.a. till tillväxt och utveckling och är en av de näringar som har god potential att utvecklas. Av den anledningen fyller kulturen en viktig roll i Värmlandsstrategin, som är en plan för hur Värmland ska uppfattas år 2020.

Rapporten ger en kartläggning av de finansieringsmöjligheter som finns inom strukturprogrammen och de transnationella sektorsprogrammen samt ger också information om olika europeiska nätverk som arbetar med kulturfrågor. Nätverk fungerar som ett viktigt instrument för att finna andra regioner att samarbeta med.

Läs Lilla handboken om EU:s kulturpolitik och fonder (pdf)

2015

Rapport om integration och EU

Rapporten ger en bakgrund till hur EU arbetar med integrationspolitiken, som framförallt är en kompetens som ligger på medlemsstatsnivå. Resultaten bygger på intervjuer med organisationer och nätverk kring hur de olika aktörerna arbetar med integrationsfrågor. Rapporten tar upp olika finansieringsmöjligheter via EU:s sektorsprogram, som man exempelvis som kommun kan använda sig av för att finansiera projekt för ökad integration. Exempel på sektorsprogram är bl.a. Asyl- migrations- och integrationsfonden, Europeiska socialfonden och Erasmus+.  Rapporten ger även exempel på projekt som har ägt rum inom ramen för fonderna samt ger en introduktion till de olika nätverken, varigenom man kan hitta samarbetspartners för projekt.

Läs Rapport om integration och EU (pdf)