På tal om kvinnor och män & AHA Värmland

Statistik är ett bra sätt att kartlägga och mäta jämställdhet. Men för många är siffror i långa rader ett sömnpiller. Borde det inte gå att presentera på lite intressantare sätt?

Vartannat år tar Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland fram På tal om kvinnor och män som är en sammanställning av könsuppdelad statistik inom olika områden.

På tal om kvinnor och män ger statistiska nulägesbilder, trender och tidsserier i kategorier som makt och inflytande, inkomst, utbildning, hälsa och våld. Den är därför ett viktigt underlag för att skapa medvetenhet och förändring.

Den senaste upplagan släpptes i september 2021 (finns som PDF längre ner på sidan).

AHA Värmland


Även om statistik är viktig kan den också vara svår att ta till sig. Därför skapades AHA Värmland – en webbplats där ett urval av statistiken presenteras på ett tydligare och lite mer lekfullt sätt.

AHA Värmland är användbar för alla, men riktar sig främst till ungdomar. De är framtiden och för att kunna bidra till förändring är det viktigt att de är medvetna om hur det ligger till med jämställdheten.

Ungdomsbarometer och lärarhandledning

För att ta reda på vilka jämställdhetsfrågor ungdomar tycker är viktiga genomförs en enkätundersökning vartannat år på gymnasieskolor runt om i Värmland. Dessutom tar vi fram ett handledningsmaterial för att hjälpa lärare använda jämställdhetsstatistiken i skolundervisningen.