Samordnad individuell plan, SIP

Alla som har behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, och som har behov av samordning, skall erbjudas en individuell plan (SIP). Region Värmland stödjer utbildningsinsatser på det här området.

En samordnad individuell plan (SIP) handlar om den enskildes behov, styrkor, önskemål, stöd och behandling. Syftet med planen är att ge det samordnade stöd och den vård som den enskilde har rätt till och behöver.

Den enskilde, närstående eller personal kan uppmärksamma behovet av en samordnad individuell plan.

Region Värmland samordnar Utbildning i samordnad individuell plan och it-stödet Meddix Öppenvård. Målet är att utbildningen skall bidra till Region Värmlands arbete med att skapa en sammanhållen vård och omsorg, som i sin tur kan bidra till att den äldre individen känner sig trygg.

Mer information om samordnad individuell plan