Samordnad individuell plan - barn

Kommunerna och hälso- och sjukvården är skyldiga att tillsammans med den enskilde upprätta en samordnad individuell plan när det behövs för att den enskildes behov ska bli tillgodosedda.

Samordnad individuell plan (SIP) regleras i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap. 7 § socialtjänstlagen.

Planen upprättas om hälso-och sjukvården eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. SIP ska upprättas utan dröjsmål och klargör respektive huvudmans ansvar på kort och lång sikt. Enligt handlingsplanen för SIP innebär utan dröjsmål 10 dagar.

För att barnet ska få de bästa förutsättningarna till en bra planering framåt gällande samordnade insatser till barnet och eller/familjen bör barnet vara aktuell inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten när SIP ska upprättas. En SIP ska inte ersätta anmälningar eller remisser. I aktuella ärenden, då barnet har en pågående kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård, är de aktörer som samverkansrutinen avser, skyldiga att delta i upprättande av SIP.

Text hämtad från "Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmland".