Vuxenlivet

Vi skapar förutsättningar för att alla kan leva ett hälsosamt liv och vi verkar för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Man och barn fiskar sittande på brygga

Länets kommuner och regionen samverkar för att skapa förutsättningar till ett bra liv i Värmland. Viktiga faktorer är den enskildes upplevelse av god hälsa, förankring i arbetslivet och ett hållbart arbetsliv som bidrar till egenförsörjning

Invånarnas behov följer inte organisatoriska gränser, det handlar om att se individen och dess behov, att vara uppmärksam för att tidigt kunna upptäcka och ge rätt stöd.

Att arbeta aktivt för att identifiera och ta bort mellanrummen mellan kommuner och regionen, att göra det lilla extra, så att tjänsterna/utbudet ska upplevas sömlöst.

Arbetet inom Vuxenlivet leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och regionen. Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten med mera. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen.

Kontakta samordnarna

Mattias Hallberg, samordnare
Verksamhetschef, Personligt Ombud Värmland 
mattias.hallberg@karlstad.se

Ingela Agnarsson, samordnare
Verksamhetschef, Region Värmland
ingela.agnarsson@regionvarmland.se