Utvecklingsinsats med konsult

Stöd kan ges till små och medelstora företag för utvecklingsinsatser upp till 300 000 kronor. Utvecklingsinsatserna kan vara i form av produktutveckling, marknadsinsatser, kompetensutveckling eller andra utvecklingsinsatser med hjälp av externa konsulter.

Stödområde

Stöd lämnas i stödområden enligt kartan nedan. Stödområden utgörs av det gröna området.

Stödkarta (pdf, 143 kb)

Företaget

Stöd kan ges till små- och medelstora företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. För företag som är anknutna till andra företag kan företaget under vissa premisser ses som ett företag (t ex koncernföretag).

Stöd

Stödet begränsas till 150 tkr per företag per treårsperiod, och maximalt 50% av godkända kostnader. Stödet är ett så kallat "försumbart stöd", vilket innebär att summan av detta stöd och övriga försumbara stöd som företaget beviljas får högst uppgå till 200 000 euro under en treårsperiod.

Investering

Stöd lämnas för investering i någon form av immateriella tillgång. Det kan t.ex. handla om inköpta tjänster för en produktutveckling, kompetensutveckling, marknadsundersökning för att nå en ny marknad, utformning av en ny tjänst, till certifiering av företaget i samband med en marknadssatsning m.m. Stödet får inte ges för driftskostnader.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- eller fiskeföretag. Företag inom dessa näringar hänvisas till Länsstyrelsen för stöd inom Landsbygdsprogrammet respektive Havs- och Fiskeriprogrammet.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad uteslutande mot en lokal marknad. Det beror på att Region Värmland inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

För stöd till dagligvarubutiker i glesbygd så hänvisas till stödformen stöd till kommersiell service.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU:s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.