Investering i mark, byggnader och maskiner

För små och medelstora företag som vill investera för att utöka produktionskapaciteten.

Stödområde

Stöd lämnas i stödområdet markerat med grön färg i kartan:

Stödkarta (pdf, 143 kb)

Företaget

Stöd kan ges till små- och medelstora företag, med högst 250 anställda, som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. För företag som är anknutna till andra företag kan företaget under vissa premisser ses som ett företag, till exempel koncernföretag.

Stöd

Stöd delas ut som andel av godkända investeringskostnader. Maxbelopp för stöd beror på vilket stödområde företaget finns i: 

Stödområde A50 %
Stödområde B: 40 %
Övrigt stödområde: 25 %

Stödet kallas "stöd av mindre betydelse". Högsta stödbelopp beror på tidigare beviljade stöd som är klassificerade inom samma kategori. Vi kan sammanlagt dela ut max 200 000 euro, ca 2 miljoner kronor, under en treårsperiod till ett och samma företag för "stöd av mindre betydelse".

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar och maskiner.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- eller fiskeföretag.

Stöd lämnas normalt inte till handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster uteslutande riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Dagligvarubutiker i glesbygd kan inte beviljas detta företagsstöd, men de kan istället söka om stöd till kommersiell service.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2015:211. Stödformen omfattas av EU:s gruppundantag för regionala stödinsatser (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.