Genomföra

Här hittar du blanketter för rekvisition och utbetalning.

Rekvisition och utbetalning av projektstöd beviljat av Region Värmland, sker i enlighet med våra Allmänna villkor. Villkoren skickas ut till stödmottagaren som bilaga till Region Värmlands beslut om medel.

Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering (pdf, 145 kB)

Rekvisition av beviljade projektmedel sker i efterhand mot redovisning av upparbetade kostnader och skriftlig avrapportering av genomförda aktiviteter. En komplett rekvisition till Region Värmland ska innehålla följande:

  • Rekvisitionsblankett påskriven av behörig firmatecknare hos stödmottagaren. 
  • Ekonomiskt underlag i form av en huvudbok med resultatrapport, utskriven från stödmottagarens ekonomisystem
  • En lägesrapport med redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda mål, under aktuell period.

Ladda ner blanketter

Rekvisitionsblankett (pdf, 104 kB)

Lägesrapport (pdf, 92 kB)

Sammanställning bidrag i annat än pengar (xls, 45 kB)

Den godkända projektperioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel. Projektet ska drivas under projektperioden, och projektets kostnader ska upparbetas, bokföras och betalas under projektperioden.

Rekvirering ska ske högst en gång per månad och minst två gånger per år. Det mest vanliga är att rekvirering sker kvartalsvis eller halvårsvis.

Projektets kostnader ska särredovisas i stödmottagarens ekonomisystem, på ett särskilt projektkonto/ansvarsenhet/verksamhetskod. Om egen personal/lönekostnader ingår i projektets budget ska dessa omföras till projektets separata konto.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland, för att tillförsäkra att projektet kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås.

OBS! För mindre kulturprojekt/evenemang gäller särskilda blanketter för rekvisition och redovisningsblankett med handledning.

Ladda ner blanketter för kulturprojekt

Redovisningsblankett med handledning (pdf, 153 kB)

Blankett för revisition av beviljat bidrag(pdf, 87 kB)

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

Det finns grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland. När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/evenemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare.