Vanliga frågor och svar om projektmedel

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att gå från idé till ansökan om projektmedel från Region Värmland.

Kan jag söka projektmedel?
Kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser, universitet/högskolor och forskningsinstitut kan söka projektmedel från Region Värmland. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag. 

Vad räknas som ett projekt?

Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Exempel på verksamhet som inte är berättigad bidrag är kommunal kärnverksamhet. Projekt kan vara en förstudie, utvecklingsprojekt eller ett kulturprojekt. 

Riktlinjer för projekt (pdf, 142 kB)

Vad är en förstudie?
I en förstudie undersöks förutsättningarna för att starta ett större utvecklingsprojekt. Förstudien pågår i högst ett år.  

Vad är utvecklingsprojekt?
Ett utvecklingsprojekt handlar om att ta fram någonting nytt, exempelvis en ny metod eller teknik, oftast i samarbete med andra. Det finns ett inslag av nytänkande i utvecklingsprojekt. Det nytänkande inslaget behöver inte nödvändigtvis innebära att en ny produkt eller metod tas fram, utan kan också innebära att den anpassas till ett annat användningsområde.

Ett utvecklingsprojekt är avgränsat i tid och har tydliga mål som ska uppnås. Projekttiden kan variera, men är vanligast 2-3 år. Resultatet av ett utvecklingsprojekt ska ligga i linje med exempelvis nationella och regionala strategier, men ska självklart också vara till nytta för verksamheten.

Vad är kulturprojekt?
Region Värmland ger bidrag till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidrar till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Region Värmland beviljar exempelvis stöd i form av kulturbidrag, så kallade ungdomspengar, filmstöd och verksamhetsbidrag. 

Ansök om medel till kulturprojekt

Vad menas med regionalt mervärde?
För att projektet ska få stöd är det viktigt att projektet har ett regionalt mervärde. Exempel på regionalt mervärde är att projektet berör en eller flera kommuner eller att projektet på något sätt bidrar till Värmlands utveckling. Det är också viktigt att projektet är förankrat hos medverkande kommuner inför att projektansökan lämnas in till oss. 

Få hjälp med att skriva ansökan?
Ta dig tid att läsa igenom den information som finns på webben om att söka projektmedel innan du fyller i ansökningsblanketten. Kontakta oss på beredningen när du har en konkret projektidé och ett utkast till en projektbeskrivning. Vi är öppna för dialog inför din ansökan till oss, men har begränsat med tid att bolla idéer i ett tidigt skede av ditt projekt.

Vad behöver jag stämma av inför ansökan?
Innan du startar upp ett nytt projekt är det viktigt att stämma av om verksamheten redan finns någon annanstans, eller om någon annan aktör i länet har ansvar för frågan redan.  Stäm också av om det finns fler projekt på gång i organisationen.

När du ska söka projektmedel är det viktigt att du först utgår ifrån din idé, vad du ska göra och vilka mål projektet ska uppnå. Kontrollera också att projektets insatser är utanför ordinarie verksamhet. Därefter börjar du titta på vilken typ av finansiering som projektet kan passa in i, exempelvis regionalt, EU-projekt, samarbete med annat land, forskningssamarbete etc.

Du behöver också göra en omvärldskoll, söka medfinansiering från samarbetspartners och skriva en utförlig projektbeskrivning. Räkna med att arbetet tar tid! Men en väl genomarbetad ansökan sparar tid när ärendet ska handläggas inför beslut.

Täcker Region Värmland mina kostnader?
Bidrag från Region Värmland lämnas i regel med högst 50% av projektets utgifter. Som medfinansiering kan användas eget arbete (tid), ideellt arbete (tid) och pengar från offentliga organisationer och privat.

Måste jag få pengar från EU för att söka stöd från Region Värmland?
Nej, det är inget krav.

Vad behöver jag skicka med min ansökan?
Från 2019 görs ansökan digitalt, och alla uppgifter om projektet lämnas via e-tjänsten Min ansökan.

Mer om ansökan

Vad menas med horisontella mål?
I ansökan beskrivs hur projektet ska att öka eller förbättra en eller flera av de horisontella målen: jämställdhet, mångfald eller miljö. 

Vad är Värmlandsstrategin och vad betyder den för mitt projekt?
Värmlandsstrategin är en framtidsplan för länet där fyra prioriterade områden pekas ut, där länets åtta viktigaste styrkor identifieras och där 33 mätbara mål har satts upp. Det är en strategi för åren 2014-2020 för alla som vill vara med och utveckla Värmland.

Det är också ett verktyg vid förhandlingar med regeringen, statliga myndigheter och EU när medel och projektsatsningar ska prioriteras. Alla projekt bidrar till att utföra Region Värmlands uppdrag. 

Mer om Värmlandsstrategin

När ska jag skicka in ansökan?
Var ute i god tid! Hela beredningsprocessen från ansökan fram till att beslutet har fattats av styrelse, nämnd eller på delegation tar ca 3 månader.

Vart skickar jag ansökan?
Från 2019 görs ansökan digitalt, och alla uppgifter om projektet lämnas via e-ansökan Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats.

När får jag reda på om projektet godkänts?
Beredningsprocessen är olika lång beroende på ärende, men räkna med minst tre månader efter sista inlämningsdatum.

Beredningen säkerställer ett korrekt beslutsunderlag, och en väl genomarbetad ansökan leder till snabbare handläggning av ansökan. När projektet har godkänts får du ett beslut skickat till dig. Läs noga igenom beslutet.

Vad förväntas när det gäller projektuppföljning och återrapportering?
Rekvisition och utbetalning av projektstöd beviljat av Region Värmland sker i enlighet med våra Allmänna villkor (pdf, 145 kB) Slutrapportering lämnas in senast tre månader efter att projektet är avslutat.