Regionala serviceprogrammet

Arbetet med regionala serviceprogram, RSP, har pågått sedan år 2002.

Det är Näringsdepartementet som ger uppdraget att formulera ett program för arbetet med grundläggande kommersiell service på landsbygden. Allt fler områden har inkluderats i begreppet grundläggande kommersiell service som idag omfattar:

 • Dagligvaror
 • Drivmedel
 • Post- och pakettjänster
 • Apotekstjänster
 • Betaltjänster (kontanter, dagskassa, betala räkningar)

Staten har ett tydligt tillväxtmotiv för arbetet med RSP. För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service. Både kommersiell och offentlig service har betydelse för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista. Målgrupperna för RSP är således:

 • Boende
 • Företag och föreningar
 • Besökare

De regionala serviceprogrammen har med tiden fått allt större tyngd som politiskt styrmedel. Politikområdet har växt och budgeten har blivit allt större. Under programperioden 2013-2020 finns 760 miljoner kronor i den nationella budgeten för grundläggande kommersiell service. Det finns flera olika stödformer tillgängliga som delvis styrs av RSP:

 • Investeringsstöd för kommersiell service
 • Särskilt driftsstöd för dagligvarubutiker
 • Servicebidrag
 • Hemsändningsbidrag
 • Rådgivningsinsatser
 • Stöd för betaltjänstombud
 • Utvecklingsprojekt inom Lokala servicelösningar
 • Utvecklingsprojekt inom betaltjänstområdet.

RSP ska redovisa hur samverkan sker med övriga program och strategier för regional tillväxt, hur RSP-ansvarig samverkar med och stödjer kommunerna samt hur det regionala partnerskapet för kommersiell service ser ut och fungerar. Det ska finnas en analys och det ska finnas regionala prioriteringar och mål.

Det nu aktuella Regionala Serviceprogrammet gäller 2014-2018. Länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att förlänga RSP till 2020. Länsstyrelsen har som mål att under 2018 besluta om en reviderad RSP för perioden 2018-2020.

Från 2019 flyttar ansvaret för RSP över till Region Värmland liksom handläggningen av tre stöd:

 • särskilt driftsstöd för dagligvarubutiker
 • servicebidrag samt
 • hemsändningsbidrag.